A Core Value – Giá Trị Cốt Lõi

0
394

Values play a far greater role in leadership than many realize. They guide and inform our personal mission and vision, and shape our decisions on a moment-by-moment basis. Without God’s intervention, we will always place self-satisfaction and self-importance at the top of our list of values. A vital part of God’s transformation of our hearts is moving from being a self-serving leader to a selfless leader, adopting God’s value of selfless service as our own.

Những giá trị đóng một vai trò lớn trong lãnh đạo hơn nhiều người nhận ra. Chúng hướng dẫn và thông báo sứ mệnh và viễn cảnh cá nhân của chúng ta, và định hình các quyết định của chúng ta dựa vào từng thời điểm. Nếu không có sự can thiệp của Thiên Chúa, chúng ta sẽ luôn đặt sự tự mãn và coi trọng bản thân ở đầu danh sách các giá trị của chúng ta. Một phần rất quan trọng trong sự biến đổi của Thiên Chúa trong trái tim của chúng ta là sự biến đổi từ một nhà lãnh đạo phục vụ cho chính bản thân mình thành một nhà lãnh đạo phục vụ tha nhân, chấp nhận giá trị của sự phục vụ tha nhân của Thiên Chúa như là của chúng ta.

“For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.” –Mark 10:45

“Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” – Mác-cô 10:45

Prayer: Lord Jesus, we are some of those who have benefitted from Your value of selfless service. Because of You, our lives have been transformed. May we adopt your core value as our own, serving and giving our lives in Your name so that You are glorified and others, too, may experience the life You came to bring. Amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người được hưởng phúc lợi từ giá trị của Ngài về việc phục vụ tha nhân. Bởi vì có Ngài, cuộc sống của chúng con đã được biến đổi. Xin cho chúng con chấp nhận những giá trị cốt lõi của Ngài như là của chúng con, phục vụ và hiến mạng sống mình nhân danh Thiên Chúa để tôn vinh Ngài và những người khác, xin cho chúng con trải nghiệm cuộc sống mà Ngài đã đến thế gian để làm chứng. Amen.