It Isn’t Too Late – Không Bao Giờ Là Quá Trễ

0
462

Fear can keep us from starting the journey of leading like Jesus, while pride can keep us from acknowledging that we need to change. After all, what we’ve done so far has gotten us this far. But at what cost? Do we carry regrets, memories of things we would like to have done differently? Past failure can discourage us and keep us from moving forward. It isn’t too late to change. Jesus offers restoration and a way forward. Forgiveness and grace abound for the humble. Start where you are, and trust Jesus as you move ahead.

Nỗi sợ hãi cản trở chúng ta bắt đầu hành trình lãnh đạo như Giêsu, trong khi đó tính tự kiêu có thể cản trở chúng ta khỏi nhận thức rằng chúng ta cần thay đổi. Sau tất cả, những gì chúng ta đã làm đưa chúng ta đi xa đến thời điểm hiện tại. Nhưng chúng ta phải trả giá như thế nào? Chúng ta có đang mang những hối tiếc, những quá khứ chúng ta muốn làm khác đi? Thất bại trong quá khứ có thể làm chúng ta nản chí và cản trở chúng ta tiến về phía trước. Không bao giờ là quá trễ để có thể thay đổi. Chúa Giêsu ban cho chúng ta cơ hội trở lại và con đường hi vọng phía trước. Sự tha thứ và ân sủng được ban tràn đầy cho những ai khiêm nhường. Hãy bắt đầu tại thời điểm hiện tại và phó thác vào Chúa Giêsu khi bạn tiến lên phía trước.

The third time he said to him, “Simon son of John, do you love me?” Peter was hurt because Jesus asked him the third time, “Do you love me?” He said, “Lord, you know all things; you know that I love you.” Jesus said, “Feed my sheep.” –John 21:17

Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” (Gio-an 21:17)

Prayer: Jesus, Thank You for offering new beginnings, and showing us the way forward in love. In Your name, we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Người đã cho chúng ta sự khởi đầu mới, và tỏ cho chúng con thấy con đường phía trước trong tình yêu của Người. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Chúa Giêsu Kitô. Amen