Join Him – Hãy Cộng Tác Với Ngài

0
459

God is at work, shaping history to accomplish His purposes. He is continually inviting us to join in. Are you listening? He speaks through His Word and His Spirit. He opens our understanding to give us perspective as events unfold in our lives, at work, at home, in the world. Seek Him. Seek His purposes and perspective above all else. Join Him. Become part of His story. Lead like Jesus.

Thiên Chúa đang hoạt động, tạo nên lịch sử để hoàn thành những mục đích của Ngài. Ngài đang tiếp tục mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài. Bạn có nghe tiếng Ngài không? Ngài nói qua Lời và Thần Khí của Ngài. Ngài mở rộng sự hiểu biết để mặc khải cho chúng ta qua những biến cố được khám phá trong cuộc sống, công việc, gia đình và thế giới của chúng ta. Hãy tìm kiếm Ngài. Hãy tìm kiếm mục đích và viễn cảnh của Ngài trên hết mọi sự. Hãy cộng tác với Ngài. Hãy góp phần tạo nên lịch sử. Hãy lãnh đạo như Giêsu.

After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him.” –Matthew 2:1-2

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mat-thêu 2:1-2)

Prayer: Lord God, forgive us for the times we ask You to join us in our story, instead of actively seeking to join You in Your story. May we follow the Magi in seeking You above all else. In Jesus’ name, we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa, xin tha tội cho chúng con vì những thời gian chúng con đòi hỏi Ngài tham dự vào lịch sử của chúng con, thay vì chủ động tìm kiếm cộng tác với Ngài trong câu chuyện của Ngài. Xin giúp chúng con theo chân các nhà chiêm tinh tìm kiếm Ngài trên hết mọi sự. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giê su Ki tô, Chúa chúng con. Amen.