Only One Jesus – Chỉ Một Chúa Giêsu

0
433

There was only one Jesus, one uniquely begotten Son of God. We cannot be Him. Neither can we follow Him as our leader without being changed. He said it simply to His first disciples, just as He says it to us today, “Come, follow me, and I will make you fishers of men” (Matt. 4:20). Just as He called Peter, Andrew, James, and John, He invites us to follow Him and be changed, transformed. Through Him we become children of God. In dwelt and empowered by the Holy Spirit, we become His hands and feet. He shapes us in His image, and sends us into the world as His representatives. Where has He sent you?

Chỉ có một Chúa Giêsu, người con duy nhất được sinh ra của Thiên Chúa. Chúng ta không thể là Ngài. Chúng ta cũng không thể theo Ngài như nhà lãnh đạo của chúng ta nếu không được biến đổi. Ngài đã nói với những môn đệ đầu tiên một cách đơn giản, cũng như Ngài đang nói với chúng ta hôm nay: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Matthêu 4:20). Như Ngài đã gọi Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan, Ngài cũng mời gọi chúng ta bước theo Ngài và được thay đổi, biến đổi. Qua Ngài chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Được ở lại và trao quyền bởi Chúa Thánh Thần, chúng ta trở nên đôi tay và đôi chân của Ngài. Người uốn nắn chúng ta trở nên giống hình ảnh Người, và gửi chúng ta vào thế giới như những người đại diện của Ngài. Chúa Giêsu đã gửi bạn tới đâu?

The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. –John 1:14

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. – Gioan 1:14

Prayer: Jesus, may others see You through our lives as we live, love, and lead in Your name. Amen

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho những người khác thấy hình ảnh của Ngài qua cuộc sống của chúng con khi chúng con sống, yêu thương và lãnh đạo nhân danh Ngài. Amen