The Importance of Prayer – Tầm Quan Trọng Của Lời Cầu Nguyện

0
565

Paul knew the importance of the prayers of God’s people in his ministry role. Whether it is in our personal discipleship, as a friend or family member, or within the church, business world, or community, our spheres of influence have been entrusted to us by God. In these settings, some have extra responsibility to lead others. Like the rest of us, they need people who will faithfully pray for them to steward their leadership well. Who prays for you as you exercise the privilege and responsibility to lead in Jesus’ name? Who are you praying for to lead well?

Thánh Phaolô biết tầm quan trọng của những lời cầu nguyện mà dân Chúa dành cho Ngài trong vai trò sứ vụ của mình. Cho dù người đó là ai đi nữa: một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình; dù họ ở đâu đi nữa: trong Giáo xứ, nơi cộng đoàn, hay nơi làm việc, thì Thiên Chúa cũng giao phó cho mỗi người có những tầm ảnh hưởng lên người khác. Trong từng môi trường sống, một số người được giao trách nhiệm để lãnh đạo những người khác. Cũng như những người còn lại giữa anh chị em chúng ta đây, thì họ – những người có trách nhiệm lãnh đạo – thực sự cần nhiều người luôn trung thành cầu nguyện cho họ để hoàn tất sứ mệnh cách tốt đẹp. Vậy ai cầu nguyện cho bạn khi bạn thực hiện quyền và trách nhiệm để lãnh đạo nhân danh Chúa Giêsu Kitô? Bạn thường cầu nguyện cho ai để họ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình?

Brothers and sisters, pray for us. —1 Thessalonians 5:25

Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. (1Tx 5, 25)

Prayer: We come to You, O Lord, who bows down to hear the prayers of His people. Today we pray for ourselves and all those in positions of authority. Grant us supernatural wisdom, discernment, and strength to lead well, for Your glory and for the good of all in our care. In Jesus’ name, we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con đến trước mặt Chúa, xin Người lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện. Hôm nay, chúng con cầu nguyện cho bản thân chúng con và tất cả những ai mà được Chúa trao phó trách nhiệm trong vai trò lãnh đạo. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, sáng suốt, và sức mạnh của Chúa để chúng con lãnh đạo cách tốt đẹp nhằm làm Vinh Danh Chúa và mang lại hoa trái tốt lành. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.