When the Need Is Overwhelming – Khi Nhu Cầu Cuộc Sống Khiến Ta Áp Lực

0
326

At times, we find ourselves in seasons of life when the demands placed upon us feel overwhelming. Despairing of our ability to rise to the challenges before us, we confess our inadequacy. If so doing, we are in good company, for Paul himself testifies of being in the same place, and in Gethsemane Jesus confessed His desperation. Where do you need God to act on your behalf?

Đôi khi, chúng ta nhận thấy mình trong một vài giai đoạn của cuộc sống khi những nhu cầu đặt ra khiến chúng ta cảm thấy áp lực. Sự thất vọng về khả năng của chúng ta sẽ tăng lên những thách thức trước mắt, chúng ta thừa nhận sự thiếu khả năng của mình. Nếu như vậy, chúng ta đang có sự đồng hành tốt, vì thánh Phao-lô cũng đã làm chứng rằng Ngài cũng đã trong tình trạng tương tự, và khi ở Gethsemane, Chúa Giê-su đã thừa nhận sự thất vọng của Ngài. Bạn cần Thiên Chúa hành động thay bạn ở đâu?

We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead.—2 Corinthians 1:8-9

Thật thế, thưa anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về nỗi gian truân chúng tôi đã gặp bên A-xi-a: chúng tôi đã phải chịu đựng quá mức, quá sức chúng tôi, đến nỗi chúng tôi không còn hy vọng sống nổi. Nhưng chúng tôi đã mang án tử nơi chính bản thân rồi, để chúng tôi không tin tưởng vào chính mình, mà vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ chết trỗi dậy. (1 Cô-rin-tô: 1:8-9)

Prayer: God, we call out to You, in good times and bad. We rely on Your Spirit and Your promises, which never fail. Empower us, we pray, in Jesus’ name and for Your glory, amen.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa, chúng con kêu lên Ngài, trong những lúc thuận lợi và khó khăn. Chúng con cậy dựa vào Thánh Thần Ngài và những lời Ngài hứa không bao giờ thất bại. Xin hãy trao quyền cho chúng con, chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô và để vinh danh Ngài. Amen.