Winners and Losers – Người Chiến Thắng và Kẻ Thua Cuộc

0
274

The world likes to focus on winning and losing, using competition and comparison as a means of defining self-worth and assigning value. Financial resources, independence, and status are viewed as the marks of winners; humility and dependence, the very qualities esteemed in God’s kingdom, as the marks of losers. Jesus turns the world’s value system upside down. We no longer need to find our value in human assessments of worth. He has already declared us valuable and worthwhile.

Thế gian thích chú ý đến sự chiến thắng và sự thất bại, sử dụng tranh chấp và so sánh như là một phương tiện để khẳng định bản thân và đưa ra những giá trị. Nguồn tài chính, sự tự chủ và địa vị được xem là những dấu hiệu của người chiến thắng; trong khi đó sự khiêm nhường và tin cậy, những đức tính rất được coi trọng trong vương quốc của Thiên Chúa, lại bị xem như những dấu hiệu của kẻ thua cuộc. Chúa Giê-su biến hệ thống giá trị của thế giới đảo ngược. Chúng ta không cần phải tìm kiếm giá trị của chúng ta dựa trên các đánh giá của thế gian. Ngài đã khẳng định rằng chúng ta quý giá và xứng đáng.

No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. –Romans 8:37

Trái lại, trong tất cả mọi sự ấy, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng – Rô-ma 8:37

Prayer: Lord, how we praise You for making us one with Christ, secure in our relationship with the Father. United with Him, we confidently live into the new identity we have in Him, Christ Jesus, who lives in us, and whose we are. May we, like Jesus, live in humble dependence on You, secure in You, regardless of what life brings or what others think. In Jesus’ Name, we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài thế nào cho xứng vì Ngài đã ban cho chúng con nên một với Chúa Kitô, bình an trong sự mật thiết với Chúa Cha. Được hiệp nhất với Chúa Cha, chúng con tự tin sống theo sự khẳng định mới mà chúng con có trong Đức Chúa Giêsu, Đấng luôn sống trong chúng con, và là Đấng mà chúng con thuộc về. Xin cho chúng con, được nên giống với Chúa Giêsu, sống trong sự khiêm nhường và cậy trông vào Ngài, bình an trong Ngài bất kể điều gì xuất hiện trong cuộc sống hay những gì người khác nghĩ. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Chúa Giêsu, Amen.