5 Ways to Respond When Life Throws You a Curveball – 5 cách đáp trả khi cuộc đời ném vào bạn một cú bóng vòng khó đỡ*

0
599

Curveballs in life are inevitable. Unexpected surprises can level us or become opportunities to learn. The curveball thrown to Joseph when Mary told him about her “surprise” pregnancy certainly caught Joseph off guard, quite a curveball.

Những biến cố trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Những điều bất ngờ xảy đến có thể phá huỷ chúng ta hoặc sẽ là những cơ hội cho chúng ta học hỏi. Khi Maria nói với Giu-se về cái thai “từ trên trời rơi xuống” chắc chắn làm cho ông hết sức ngạc nhiên, đúng là một cú ném vòng khó đỡ.

But the story in Matthew 1 gives us 5 insights on how to respond when life throws you a curveball.

Nhưng câu chuyện trong sách Matthew quyển thứ nhất đã cho chúng ta 5 bài học sâu sắc về cách làm thế nào để đối mặt với những điều không mong muốn trong cuộc sống.

First, a bit of background. Matthew 1 tells us that Mary and Joseph were engaged to be married. Unlike engagements today, in New Testament days when you got engaged it took a divorce to end the engagement.

Điểm lại bối cảnh câu chuyện, chúng ta biết được qua sách Matthew quyển thứ nhất rằng Maria và Giu-se đã đính hôn và chuẩn bị làm đám cưới. Không giống như những vụ đính hôn bây giờ, vào thời Tân Ước, để huỷ bỏ việc đính hôn, bạn cần tiến hành một cuộc ly hôn

They were both young and looking forward to a long life together and then Mary dropped the bombshell. Not only was she pregnant, but she explained it to Joseph with a story about how the Holy Spirit brought it about, a double whammy for Joseph: his wife was pregnant and she made up some crazy story that it was not because of involvement with a man … two curveballs.

Cả hai đều còn rất trẻ và đang chờ đợi một cuộc chung sống dài lâu thì Maria lại bất ngờ thông báo một tin gây sốc. Maria không chỉ nói là cô đang mang thai, mà còn mang thai bởi Chúa Thánh Thần, đúng là 2 cú sốc dồn dập cho Giu-se: vợ của anh đã mang thai và cô ấy đã dựng nên một câu chuyện điên rồ là cái thai đó không liên quan gì đến một người đàn ông… hai cú bóng khó đỡ cùng một lúc.

Here’s what we can learn from Matthew’s account, when life throws you a curveball …

Đây là những gì chúng ta có thể học được từ thánh Matthew, khi cuộc sống đẩy đưa đến bạn những biến cố bất ngờ…

 1. Don’t act on impulse by doing what first comes to your mind.

Đừng cư xử một cách bốc đồng, hành động theo những gì xuất hiện trong đầu của mình trước tiên.

 • In Joseph’s case probably the first thing that came to his mind was the normal protocol for adultery at the time, a public divorce. But because he loved Mary, he didn’t want to publicly shame her and mar her chances to marry a decent guy in the future. Impulse didn’t dictate his decision. Rather, his character did.
 • Trong hoàn cảnh của thánh Giu-se, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Ngài ắt hẳn là một cuộc ly hôn công khai theo như những quy tắc ứng xử thường tình cho một vụ ngoại tình vào thời điểm đó. Nhưng bởi vì anh ấy yêu Maria, anh không muốn làm cô bẽ mặt trước mặt mọi người và chặn đứng cơ hội cưới được một người đàn ông tử tế trong tương lai của cô. Sự bốc đồng đã không ảnh hưởng tới quyết định của anh ta. Nhưng nhân cách của anh ta đã quyết định chuyện đó.

 • Principle: Grounded people resist impulsivity.
 • Nguyên tắc: Những người nhạy cảm và thực tế thường chống lại sự bốc đồng.

2. Draw upon Jesus-centered character.

Lấy Chúa Giê-su làm trung tâm

 • Verse 19 paints Joseph as a righteous man. That meant that he was a good man, a compassionate man, a man of character, a man faithful to God’s commands. Rather than acting on impulse, he acted upon his deeply imbedded values. He decided that a private divorce (much like a settlement out of court) would spare Mary from disgrace.
 • Câu 19 cho chúng ta thấy thánh Giu-se là một người đàn ông ngay thẳng. Điều đó có nghĩa là Ngài ta là một người đàn ông tốt, một người giàu lòng thương cảm, một người trung tín với những mệnh lệnh của Chúa. Thay vì hành động một cách nông nỗi, Ngài đã hành động dựa trên những giá trị ẩn sâu bên trong mình. Ngài lựa chọn một cuộc ly hôn kín đáo (một sự dàn xếp ổn thoả mà không cần tới toà án) để tránh sự nhục nhã cho Maria.

 • Principle: Jesus-formed beliefs should determine our behavior.
 • Nguyên tắc: Hãy để cho niềm xác tín vào Chúa Giê-su quyết định nên hành vi của chúng ta.

3. Face, don’t deny your fear, worry, or anger.

Đối mặt, đừng né tránh nỗi sợ hãi, lo lắng, giận dữ

 • But before Joseph acted, an angel appeared to him in a dream and told him not to be afraid to take Mary home as his wife (v. 20). The Gospels tell us that God spoke to Joseph four times through angels. God knew that Joseph felt fear so he spoke to Joseph about it. When curveballs hit us, it’s normal to feel anger, fear, anxiety, or worry. Our fight-flight-freeze response centers in our brains automatically evoke feelings that we can’t avoid. But denying or stuffing them actually makes them more intense.
 • Nhưng trước khi thánh Giu-se hành động, một Sứ thần đã hiện ra với Ngài trong giấc mơ và nói với Ngài rằng đừng ngại nhận Maria về làm vợ mình (v.20). Sách phúc âm đã thuật lại rằng Thiên Chúa đã truyền tin cho Giu-se 4 lần thông qua các Sứ thần. Thiên Chúa biết rằng Giu-se cảm thấy sợ hãi nên ngài đã truyền tin cho ông. Khi biến cố bất ngờ xảy đến trong cuộc đời ta, nếu ta cảm thấy giận dữ, sợ hãi, căng thẳng và lo lắng là điều bình thường. Trung tâm phòng vệ trong não chúng ta tự động hình thành những cảm xúc mà chúng ta không tránh khỏi. Nhưng từ chối chúng hoặc phớt lờ chúng đi còn làm cho chúng trở nên mạnh mẽ hơn.

 • Principle: We can’t avoid feelings but we can determine their expression.
 • Nguyên tắc: Chúng ta không thể tránh khỏi cảm xúc nhưng chúng ta có thể quyết định cách chúng biểu hiện ra bên ngoài.

4. Stand upon the bedrock fundamentals of your faith. 

Hãy dựa trên nền tảng vững chắc của đức tin.

 • Until I studied this passage deeply, little did I realize how it illustrates several core fundamentals of our faith. Focusing our attention on core doctrines gives us hope and confidence when a curveball hits us. Here are four fundamentals:
 • Cho tới khi tôi đọc kỹ đoạn văn này, tôi chợt nhận ra một chút rằng nó có thể minh hoạ được những nguyên lý cơ bản về đức tin như thế nào. Tập trung vào những giáo lý chính yếu có thể cho chúng ta hi vọng và sự tự tin khi đời ném vào ta những cú bóng khó đỡ. Đây là bốn nguyên lý cơ bản:
  • The Holy Spirit dwells in us to, among other things, comfort us and give us wisdom to wisely respond (v.20).
  • Chúa Thánh Thần ngự trong lòng chúng ta, ở giữa chúng ta, an ủi chúng ta, ban cho chúng ta sự khôn ngoan để đối đáp khôn ngoan. (v.20)
 •  
  • The virgin birth and the incarnation encourage us that our faith is based upon supernatural, life changing truth (v.23).
  • Sự sinh ra trong đồng trinh và sự nhập thể của Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta rằng đức tin của chúng ta dựa trên sự thật siêu nhiên, sự thật thay đổi cuộc sống (v.23).
 •  
  • Salvation in Jesus alone reminds us that He came to a crib to go to a cross to offer us forgiveness of sins (v. 21).
  • Sự cứu chuộc duy nhất trong Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng Người đã xuống thế trong trong một máng cỏ và chết trên thập giá để cứu chuộc tội lỗi loài người chúng ta. (v.21)
 •  
  • Fulfilled prophecy provides evidence that Jesus is and was who He says He is and was (vss. 22-23).
  • Lời tiên tri đã ứng nghiệm cho thấy bằng chứng rằng Chúa Giêsu là và đã là Đấng mà Người nói Người được tạo thành (vss. 22-23).         
 • Principle: Undeniable truth forms the bedrock for Christianity. 
 • Nguyên tắc: Những sự thật không thể chối cãi hình thành những nền tảng vững chắc cho người Công Giáo.

5. Obey God’s promptings.

Vâng phục những thúc đẩy của Thiên Chúa

 • After the dream Joseph obeyed God and took Mary as his wife. Just as God acted in unconventional ways to bring about Jesus’ conception in the womb of Mary, so sometimes we must obey in unconventional ways. Joseph did not take the expected path, divorce. Instead he went against the then current social morays to do the right thing by marrying Mary.
 • Sau giấc mơ, Giu-se vâng lời Thiên Chúa và lấy Maria làm vợ. Như Thiên Chúa đã thực hiện một cách khác thường để mang lại sự thụ thai của Chúa Giê-su trong lòng đức trinh nữ Maria, đôi khi chúng ta phải tuân theo những cách khác thường. Giu-se đã không chọn theo hướng ly dị, thay vào đó, ông đã đi ngược lại các chuẩn mực xã hội hiện tại để làm điều đúng đắn là kết hôn với Maria.

Principle: Obedience to God may take you into uncharted territory. 

Nguyên tắc: Sự vâng phục Thiên Chúa có thể dẫn đưa bạn đến với những điều tốt đẹp mà bạn không ngờ tới.

When life throws you a curveball, look to the Story. You’ll find encouragement, hope, and direction.

Khi cuộc sống ném cho bạn một cú bóng khó đỡ, hãy nhìn vào câu chuyện này. Bạn sẽ tìm thấy sự khích lệ, hy vọng và định hướng.

What would you add to this list of responses to life’s curveballs?

Bạn sẽ thêm gì vào danh sách các câu trả lời cho các sự kiện bất ngờ trong cuộc sống của bạn?

*”To Throw a Curve Ball,” nghĩa đen là ném một quả bóng theo một đường cong hay hình vòng cung. Trong môn bóng chày, người ném bóng thường phải ném thẳng đến người đập bóng. Tuy nhiên, đôi khi người ném bóng bất ngờ ném theo một đường cong sang bên phải hay bên trái để người đập bóng không đập trúng quả bóng và bị thua. Vì thế, trong đời sống hàng ngày “To Throw a Curve Ball,” có nghĩa là dành cho một người nào đó một sự cố bất ngờ khiến người đó phải bối rối, khó chịu và không biết phải phản ứng như thế nào.

 

Charles Stone

Both my wife Sherryl and I have a heart for pastors and pastors’ wives. We’ve taught hundreds of pastors and their wives in the United States, Canada, Nicaragua, Colombia, and Mexico.

I earned an engineering degree from Georgia Tech, a Masters of Divinity from Southwestern Baptist Theological Seminary, and a Doctorate of Ministry from Trinity Evangelical Divinity School. I’m completing another masters degree in neuroleadership. I’m also an avid Georgia Tech Yellow Jacket fan.

I’ve been professionally trained in these areas by these organizations:

Life Coaching through the Professional Christian Coaching Institute
Strategic Planning through Ministry Advantage (certified)
Vision Clarity through the Church Unique Process (certified)
Conflict Management through Peacemakers
I’m the author of 4 books – Daughters Gone Wild – Dads Gone Crazy (Thomas Nelson, 2007), 5 Ministry Killers and How to Defeat Them (Bethany House Publishers, 2010), People Pleasing Pastors: Avoiding Pitfalls of Approval Motivated Leadership (Inter-Varsity Press, January 2014), and my brand new book, Brain-Savvy Leadership: the Science of Significant Ministry (Abingdon, 2015).