A Personal Recommendation – Một Lời Khuyên Trực Tiếp

0
1402

It is common practice to look for personal recommendations before trying something new. Jesus didn’t just recommend leading by serving to His disciples, He lived it in front of them, then commissioned them to follow in His footsteps. He calls us to live humbly with our God, to confidently expect to “receive mercy and find grace to help us in our time of need” (Heb. 4:16), and to live for the Father’s approval alone. He tells us that exchanging power-driven leadership for leading by serving is worth it. Do you trust His recommendation?

Đây là một thực tế phổ biến khi chúng ta tìm kiếm một lời khuyên trước khi thử điều gì đó mới. Chúa Giêsu không chỉ khuyên bảo các môn đệ là hãy lãnh đạo phục vụ, nhưng Ngài đã sống điều đó trước mặt họ, sau đó ủy quyền cho họ hãy theo chân của Người. Ngài mời gọi chúng ta sống khiêm nhường trong Chúa, tự tin mong đợi “được lãnh nhận lòng thương xót và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Do Thái 4:16), và để sống dưới sự chấp nhận của một mình Chúa Cha. Người nói với chúng ta rằng hoán đổi từ lãnh đạo bỡi quyền lực trở thành lãnh đạo phục vụ là điều nên làm. Bạn có tin vào lời khuyên của Chúa Giêsu?

“Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father.”—John 14:12

Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Ga 14:12

Prayer: Jesus, we trust that Your plans for us are for our good and the Father’s glory. Help us to follow You today, leading others by serving. We pray with confidence in You as the way, the truth and the life, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúng con tin rằng mọi kế hoạch của Người cho chúng con đều tốt đẹp và để vinh danh Chúa Cha. Hãy giúp chúng con theo Người trong thời đại hôm nay, lãnh đạo những người khác bằng cách phục vụ. Chúng con cầu nguyện với sự tự tin trong Người là đường, sự thật và sự sống. Amen.