An Encouraging Word – Một Lời Động Viên

0
565

The Bible speaks frequently of encouragement. Sometimes the focus is on the encouragement we have in our relationship with God. Sometimes the focus is on encouraging one another by talking or meeting together. Sometimes it’s about making encouraging others a daily priority. Sometimes it’s about the encouragement that comes when we know God will re-direct us if we get off track. Sometimes the focus is on the encouragement that comes from getting an eternal perspective. Who do you know who needs to be encouraged today? Is it you?

Kinh Thánh đã rất thường xuyên nói đến sự khích lệ động viên này. Đôi khi tập trung vào sự khích lệ chúng ta có từ chính mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Đôi khi chủ yếu là sự khích lệ người khác bằng cách trò chuyện hoặc gặp gỡ họ. Đôi lúc đó chính là tạo sự động viên khích lệ người khác là một ưu tiên hàng ngày. Đôi khi sự khích lệ ấy xuất hiện khi chúng ta nhận biết rằng Thiên Chúa sẽ định hướng lại chúng ta khi chúng ta lạc lối. Đôi khi sự động viên chủ yếu đến từ việc có được một viễn cảnh vĩnh cữu. Liệu rằng bạn có biết được có ai cần phải được động viên khích lệ ngày hôm nay không? Người đó có khi nào là bạn chăng?

May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope, encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word. – 2 Thessalonians 2:16-17

Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp, xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành – 2 Thê-xa-lô-ni-ca 2:16-17 

Prayer: Lord, some days I am the one who needs encouragement. I’m grateful that Your Word speaks about it so much. Let Paul’s words to the Thessalonians sink into my heart and encourage and strengthen me. Then use me to encourage others. In Jesus’ name, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, có những ngày chính con là người cần phải được động viên và khích lệ. Con thực lòng biết ơn Lời Chúa đã nói về điều đó rất nhiều. Xin cho lời của Thánh Phaolo tông đồ gửi các tín hữu Thêxalônica thấm sâu vào trái tim con và khích lệ cũng như khiến con trở nên mạnh mẽ hơn. Và xin Chúa sau đó hãy sử dụng con để khích lệ, cổ vũ hay động viên người khác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Ki-tô. Amen

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/devotionals/encouraging-word

Người dịch: Anna Như Quỳnh