Bạn Đang Chờ Đợi Điều Gì?

0
133

Sự Chờ Đợi là một phần của cuộc sống. Chúng ta chờ đợi bất cứ việc gì: đợi mọi người hoàn thành những nhiệm vụ, đợi những cuộc điện thoại, đợi những tình huống để thay đổi. Kinh Thánh cũng chứa đầy những sự chờ đợi. Mô-sê đã chờ đợi thời khắc qua đi của 10 tai ương, Đa-vít đã chịu đựng sự ngược đãi khi chờ được lên ngôi vua, Rút, Ét-te, Nê-hê-mi-a, Giê-rê-mi-a – sau cùng thì, mỗi người đều chờ đợi Đức Chúa. Họ tin tưởng rằng Chúa đang làm việc ngay cả khi họ đang chờ đợi. Khi chúng ta chờ đợi một cách khiêm nhường nơi Chúa, thì Ngài chắc chắn chuẩn bị cho chúng ta đáp lại trong sự tin cậy cao độ của Thiên Chúa khi thời điểm đến. Bạn đang chờ đợi điều gì?

Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA, bởi Người luôn che chở phù trì. Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. – Thánh vịnh 33:20-22

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin hãy để sự chờ đợi của con đại diện cho niềm hy vọng, sự khiêm nhường và sự tin cậy của Chúa khi con ở trong tình yêu không bao giờ cạn của Ngài. Xin hãy chuẩn bị cho con, ngay cả bây giờ, để con được sử dụng cho vinh quang của Ngài. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Chúa Giêsu. Amen!

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/devotionals/what-are-you-waiting

Người dịch: Anna Như Quỳnh