Bringing God Glory – Tôn Vinh Thiên Chúa

0
965

Jesus lived to bring God glory. He came to reveal God to people who had lost their way and could no longer see God clearly. He opened physically blind eyes, and He opened spiritually blinded eyes. He wanted people to see God’s greatness and goodness, His glory. As a result, Jesus’ life shone with the presence and power of God. All who met Him realized there was something different about Him. Who does your life bring glory to, yourself or God? To whom do you want to bring glory? Prayerfully consider your answer to these questions. This is a matter of the heart. How is your heart today?

Chúa Giêsu đã tôn vinh Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của Ngài. Ngài đã đến để biểu lộ Thiên Chúa cho con người, những người đã lạc lối và không còn nhận ra Thiên Chúa. Ngài mở mắt mù lòa về thể lý và tâm hồn cho con người. Ngài muốn con người nhìn thấy sự vĩ đại và tốt lành của Thiên Chúa, vinh quang của Ngài. Kết quả là cuộc sống của Chúa Giêsu được tỏa sáng với sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa. Tất cả những ai gặp Ngài đều nhận ra rằng có những điều khác biệt về Ngài. Cuộc sống của bạn đang tôn vinh ai, chính bản thân bạn hay Thiên Chúa? Bạn muốn tôn vinh ai? Hãy cầu nguyện để suy xét câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này. Đây chính là vấn đề của con tim. Hôm nay, con tim của bạn như thế nào?

I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. —John 17:4

Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Gioan 17 – 4

Prayer: Jesus, forgive us for edging God out of our lives. May we, like You, live to bring glory to the Father, exalting Him only. May our lives reflect Him in every sphere of influence in our world. In Your name, we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con đã loại Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con trở nên giống Ngài, sống để tôn vinh và tôn thờ một mình Thiên Chúa Cha. Xin cho cuộc sống của chúng con phản chiếu hình ảnh của Ngài tại tất cả những nơi chúng con ảnh hưởng trong môi trường sống. Chúng con cầu xin nhờ danh Ngài. Amen.