By What Authority – Bởi Quyền Năng Nào

0
1280

Jesus frequently found Himself in conflict with the religious and political leaders of His day. When He ignored or replaced their teaching and traditions, they bristled, challenging His right to make changes. “By what authority?” was their common rebuff. Whose authority undergirds your leadership decisions? As you set your sights on leading like Jesus, let God-confidence strengthen you to do what is right in the eyes of God, regardless of opposition.

Chúa Giê-su thường xuyên tranh luận với các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị trong thời của Ngài. Khi Ngài phớt lờ hoặc thay thế những giáo huấn và truyền thống của họ, họ đã chửi rủa, thách thức quyền năng biến đổi của Ngài. “Bởi quyền năng nào?” là sự bác bỏ thông thường của họ. Quyền năng của ai làm nền tảng cho những quyết định lãnh đạo của bạn? Khi bạn thiết lập viễn cảnh của mình dựa trên lãnh đạo như Giê-su, hãy để sự tự tin trong Chúa giúp bạn mạnh mẽ thực hiện những điều đúng đắn trong mắt Thiên Chúa, kể cả sự phản đối.

Jesus entered the temple courts, and, while he was teaching, the chief priests and the elders of the people came to him. “By what authority are you doing these things?” they asked. “And who gave you this authority?” –Matthew 21:23

Khi ấy, Chúa Giê-su vào đền thờ, lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này, ai đã ban quyền ấy cho ông?”-Matthew 21:23

Prayer: God, teach us to lead like Jesus. Teach us to listen to You above all others. Let us lead with You alone as our audience and for the benefit of others. May Your authority mark our words and actions as we submit ourselves to You in Jesus’ name, amen.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy dạy chúng con lãnh đạo như Chúa Giê-su. Xin dạy chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa trên hết mọi sự. Xin để chúng con lãnh đạo với riêng mình Ngài như vị khán giả của cuộc đời của chúng con vì lợi ích cho người khác. Xin quyền năng của Ngài làm chứng những lời nói và hành động của chúng con như khi chúng con tự dâng mình cho Ngài, chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô. Amen.