Choosing Thankfulness – Hãy Lựa Chọn Lòng Biết Ơn

0
1062

A human perspective on thankfulness often includes looking at our circumstances and giving thanks based on the blessings and benefits we perceive. Scripture offers a different perspective. We are told to give thanks for who God is, not just what He does for us. Choosing to honor God by giving thanks is just that, a choice that each of us can make, a choice that changes our hearts and perspective. It allows us to move into today with confident expectation. Let thankfulness shape your leadership interactions today.

Một quan điểm của nhân loại về lòng biết ơn thường bao gồm việc xem xét từng hoàn cảnh của chúng ta và tạ ơn dựa trên các ơn phúc và lợi ích mà chúng ta nhận được. Kinh Thánh cung cấp một cái nhìn khác về lòng biết ơn. Chúng ta được dạy bảo để tạ ơn Thiên Chúa, bởi chính Ngài là Thiên Chúa chứ không phải những gì Ngài làm cho chúng ta. Chọn lựa để tôn vinh Thiên Chúa bằng cách dâng lời cảm tạ đó là một sự lựa chọn mà mỗi người chúng ta có thể thực hiện, một sự lựa chọn làm biến đổi con tim và cái nhìn của chúng ta. Nó cho phép chúng ta bước vào ngày sống hôm nay với một sự kỳ vọng đầy tự tin. Ngày hôm nay, hãy để lòng biết ơn hình thành nên các mối tương giao trong tinh thần lãnh đạo của bạn.

I will give thanks to the Lord because of his righteousness; I will sing the praises of the name of the Lord Most High. —Psalm 7:18

Con xin tạ ơn Chúa, bởi vì Người công minh chính trực, con đàn ca mừng Danh Chúa Tối Cao. (Tv 7,18)

Prayer: God—Creator, Savior, Sustainer—Father, Son, and Spirit—we thank You and praise You for who You are. Your righteousness, unfailing kindness, unconditional love, and mercy are beyond compare. Today we choose to lead as Jesus did, from hearts shaped by thankful awareness of who You are. We pray in His name, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Thế, Đấng Bảo Trợ – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – Chúng con cảm tạ và ngợi khen vì Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Vì sự chính trực, lòng nhân ái, tình yêu vô điều kiện, và lòng thương xót của Chúa xa vời khôn sánh. Hôm nay, chúng con chọn để lãnh đạo như Chúa Giêsu đã lãnh đạo, với trái tim được tạo thành từ ý thức một cách biết ơn, bởi chính Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.