Decision Needed – Quyết định cần thiết

0
1079

As leaders, others often look for our perspective and guidance. Sometimes we can anticipate the decisions we will be called upon to make, other times they come unexpectedly, at a moment’s notice. How can we prepare ourselves to make godly decisions and offer wisdom to others? One way is to saturate our minds with God’s truth by meditating on the wisdom, life stories, and principles in Scripture. We can preface our responses with prayer and reflection that allows the Spirit to guide our thoughts and words. What practices help you offer godly wisdom to others?

Những người khác thường tìm kiếm quan điểm và sự hướng dẫn của chúng ta như những nhà lãnh đạo. Đôi lúc chúng ta có thể lường trước được những quyết định chúng ta được mời gọi thực hiện, cũng có những lúc chúng tới cách bất ngờ tại một thời điểm. Chúng ta cần chuẩn bị cho bản thân như thế nào để thực hiện những quyết định trong đức tin và chia sẻ sự khôn ngoan cho những người khác? Một phương cách là làm tràn đầy tâm trí chúng ta bởi chân lý của Thiên Chúa bằng cách suy ngẫm dựa trên sự khôn ngoan, những câu chuyện cuộc đời và những nguyên lý trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể khởi đầu cho sự đáp trả qua lời cầu nguyện và sự suy ngẫm để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn những suy nghĩ cũng như lời nói của chúng ta.  Những thực tập nào sẽ giúp bạn chia sẻ sự khôn ngoan trong đức tin cho những người khác?

Buy the truth and do not sell it— wisdom, instruction and insight as well.—Proverbs 23:23

Chân lý và khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết, con hãy mua lấy chứ đừng bán đi – Châm Ngôn 23:23

 Prayer: Jesus, You are known as a wise teacher whose wisdom has stood the test of time. Help us fill our minds with scriptural truth and grow in wisdom, as we prayerfully apply God’s truth to our lives and the lives of those around us, so becoming more like You. In Your name we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa được biết đến như một một bậc thầy của sự khôn ngoan, sự khôn ngoan của Chúa trường tồn qua thời gian. Xin Chúa làm đầy tâm trí chúng con trong chân lý Thánh Kinh và giúp chúng con lớn lên trong sự khôn ngoan, vì khi chúng con ứng dụng chân lý của Chúa vào đời sống của chúng con và của những người xung quanh chúng con, thì chúng con trở nên giống Chúa hơn. Chúng con nguyện xin nhờ danh Chúa, amen