Deeply Loved – Được Yêu Thương Sâu Sắc

0
554

God has declared His deep and undying love for us, a love that was willing to sacrifice Himself rather than see us separated from Him. Have we allowed this love—by nature unconditional, freely given, self-sacrificial, forgiving, life-transforming—to flow over, into, and through us? Knowing and experiencing the depths of the love of God cannot be underestimated in our leadership. Only as we are immersed in God’s love can His love heal, restore, revive, and transform our souls. Only then will we be able to love like Jesus, selflessly serving and loving others in His name. Do you know how deeply loved you are?

Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu sâu đậm và bất diệt của Người đối với loài người chúng ta, một tình yêu mà Người sẵn sàng hi sinh bản thân mình để loài người chúng ta không bị tách biệt khỏi Người. Liệu chúng ta có cho phép tình yêu này – một tình yêu vô điều kiện, cho đi một cách tự do, hy sinh, tha thứ, biến đổi cuộc sống – đỗ đầy trên, trong và xuyên qua chúng ta? Biết và trải nghiệm chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa không thể bị đánh giá thấp trong sự lãnh đạo của chúng ta. Chỉ khi chúng ta đắm chìm trong tình yêu của Thiên Chúa thì tình yêu của Ngài mới có thể chữa lành, phục hồi, cứu rỗi và biến đổi linh hồn chúng ta. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể yêu thương như Chúa Giê-su, phục vụ và yêu thương tha nhân một cách quảng đại nhân danh Người. Bạn có nhận ra mình được yêu thương sâu sắc như thế nào không?

And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.—1 John 4:16.

Chúng ta đã biết và đã tin vào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Và bất cứ ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ – 1 Gioan 4:16

Prayer: Loving Father, thank You for loving us, and loving us enough to send Your Son. Let Your love roll over us, move in us, and pour out through us, in Jesus’ name. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Cha kính mến, xin cảm tạ Người vì đã yêu thương chúng con và vì quá yêu thương chúng con đến nỗi ban con Một của Ngài. Xin hãy để tình yêu của Ngài tràn đầy trên chúng con, hoạt động trong chúng con và được trao ban qua chúng con, chúng con cầu xin nhờ danh Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen