God Burst In – Thiên Chúa Ngự Trị

0
880

The story of the heavenly host appearing to the shepherds never gets old, does it? God burst into their lives unexpectedly while they were simply doing what they did every day! Be encouraged as you hear the good news proclaimed again.

Câu chuyện về muôn vàn thiên binh hiện ra với những người chăn chiên vẫn luôn được tiếp diễn phải không? Thiên Chúa đã ngự trị vào cuộc sống của họ một cách bất ngờ trong khi họ đang làm những công việc hằng ngày của mình! Về phần chúng ta, chúng ta cũng được tràn đầy hy vọng khi nghe đoạn Tin Mừng này được tiếp tục công bố.

Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests.” When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, “Let’s go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about.” So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the manger. –Luke 2:13-16

Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (Lc 2,13-16)

Prayer: Lord, we eagerly run with the shepherds to see Jesus, amazed that You have broken into the world and our lives. Let Him be the center of our attention, today, and every day. In His name, we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, tuyệt diệu thay Chúa đã xuống thế làm người và ngự trị trong từng đời sống của mỗi người chúng con, cũng như những người chăn chiên, chúng con hăm hở đến chiêm ngắm Chúa. Xin cho chúng con biết đặt Ngài là trung tâm của đời sống chúng con hôm nay và mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giê-su Kitô, Chúa chúng con. Amen.