He Is Able – Đấng Có Quyền Năng

0
679

Whatever challenges we face, our confidence lies in the One who is able. He is able to bring order to our circumstances, to restore our souls, to shine light into our darkness, and to guide us into the future in Jesus’ name and for His glory. He is able to replace fear with God-confidence, and to overcome our stubborn pride, replacing it with Jesus-like humility. He is able to do all of this in the hearts and lives of men and women like you and me, asking only that we place ourselves in His hands and make ourselves available to be used by Him.

Bất cứ thử thách nào chúng ta gặp phải, hãy đặt niềm tin vào Đấng có quyền năng. Ngài có quyền năng sắp đặt trật tự cho cuộc đời của chúng ta, cứu rỗi linh hồn chúng ta và chiếu ánh sáng vào nơi tối tăm của chúng ta và hướng dẫn chúng ta đến tương lai nhân danh Chúa Giê-su và vì sự vinh hiển của Ngài. Ngài có khả năng thay thế nỗi sợ hãi của chúng ta bằng sự tự tin trong Chúa, và thay thế sự kiêu ngạo bướng bỉnh của chúng ta bằng sự khiêm nhường như Chúa Giê-su. Ngài có thể làm tất cả điều này trong trái tim và cuộc sống của những người đàn ông và phụ nữ như bạn và tôi, chỉ cần chúng ta đặt mình vào bàn tay của Ngài và sẵn sàng để được Ngài sử dụng.

Now all glory to God, who is able, through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think.—Ephesians 3:20 NLT

Vinh danh Đức Chúa Trời, Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn tất cả những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. – Ê-phê-sô 3:20

Prayer: God of our salvation, our God who is able, may we make ourselves wholly dependent and fully available to You, for Jesus’ sake and in His name, amen.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa, Đấng cứu rỗi chúng con, Thiên Chúa quyền năng của chúng con, xin cho chúng con hoàn toàn phụ thuộc và sẵn sàng tuyệt đối cho Ngài, chúng con cầu xin nhờ danh Đức Chúa Giê-su, Chúa chúng con. Amen.