Helping Hands – Bàn Tay Trợ Giúp

0
811

Hands are designed to interact with the world around us. We use them to touch people, to lift objects, to work with tools, to soothe the hurting, and to point the way. Hands can also strike out, push people away, and lay motionless. How we use our hands is a matter of the heart. Transformed by God, our hands can bring hope and help, and make a difference in the world around us. Are our hands, as well as our minds, being used to exalt God and serve others? What will your hands reveal about the state of your heart today?

Bàn tay được thiết kế để giúp chúng ta tương tác với thế giới xung quanh. Chúng ta sử dụng chúng để chạm vào người khác, nhấc đồ vật, sử dụng các dụng cụ, xoa dịu vết thương, và để chỉ đường. Bàn tay cũng có thể tấn công, đẩy người khác đi, và nằm bất động. Cách chúng ta sử dụng bàn tay là vấn đề của con tim. Được biến đổi bởi Thiên Chúa, bàn tay chúng ta có thể mang lại hy vọng và giúp đỡ, và tạo ra sự khác biệt trong thế giới chung quanh chúng ta. Bàn tay cũng như tâm trí của chúng ta có được sử dụng để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ người khác không? Bàn tay sẽ tiết lộ điều gì về tình trạng con tim của bạn hôm nay?

When he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. –Luke 24:50

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. – Luca 24:50

Prayer: Jesus, use our hands to bless others. May we, like You, become sources of blessing, strength, and encouragement, as we touch the lives of those around us. In Your Name, we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dùng bàn tay của chúng con để chúc lành cho những người khác. Xin cho chúng con giống như Ngài trở thành nguồn mạch của ân sủng, sức mạnh và sự động viên khi chúng con chạm tới cuộc sống của những người xung quanh chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giê-su Kitô, Chúa chúng con. Amen.