Honoring Those Who Serve – Tôn vinh những người phục vụ

0
1071

The world honors those who hold positions of great prestige and power. What about honoring those who serve? Many people serve selflessly, giving themselves to maintain peace, justice, and order in our communities, countries, and world. They are often unseen, seemingly forgotten or overlooked, but ready to serve, with no thought of themselves, at a moment’s notice. This is the role of a servant, is it not, to be ready and available, always prepared, waiting for the moment of need, and responding at a word from their leader? Who can you honor today for their faithful service?

Trong thế giới hôm nay, người ta thường tôn vinh những người nắm các chức vụ và quyền lực. Vậy còn những người phục vụ thì sao? Có rất nhiều người phục vụ một cách vô vị lợi, hy sinh chính bản thân mình để phục vụ cho hòa bình, công lý, và duy trì trật tự trong các cộng đoàn, quốc gia và thế giới này. Không ai thấy những việc họ làm, dường như bị lãng quên hay thậm chí bị bỏ qua, nhưng họ vẫn sẵn sàng phục vụ nhưng không. Liệu đây có phải là vai trò của một người đầy tớ, luôn luôn chuẩn bị, sẵn sàng và đợi chờ bất cứ thời điểm nào để đáp lại mệnh lệnh của ông chủ không? Vậy, ai là người mà bạn tôn vinh hôm nay vì sự phục vụ trung thành của họ?

“His master replied, ‘Well done, good and faithful servant!’”—Matthew 25:21a

“Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành” (Mt 25, 21a)

Prayer: God, thank You for faithful servants among us, for men and women who serve diligently, day in and day out to protect the weak and defend justice. Strengthen them for the work to which You have called them. May they hear “Well done, good and faithful servant,” not only from us, but from You. In Jesus’ name we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con những người anh chị em luôn trung thành kiên trì phục vụ không mệt mỏi, để bảo vệ những kẻ hèn mọn và công lý. Xin gia tăng sức mạnh để họ hoàn tất những công việc mà Chúa đã mời gọi họ dấn thân. Xin cho họ không những được thế giới hôm nay nhìn nhận vai trò của họ mà còn được nghe Lời Chúa nâng đỡ “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành”. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.