In the Fullness of Time – Trong thời Kỳ Viên Mãn

0
953

We may find ourselves waiting, seemingly endlessly, for God to fulfill His promises in the world and in our lives. Surely Mary felt this way as she trustingly waited for the Lord to bring about all the details of Gabriel’s proclamation. She knew that the course of her life was God-ordained, but so many details and challenges had to be worked out that she may have been tempted to despair. As she lived through the days of her pregnancy and Jesus’ birth, she gained a testimony of God’s great faithfulness and lovingkindness. Wherever you are in waiting for God to fulfill His promises, may you develop a testimony like Mary’s.

Chúng ta có thể nhận thấy chính chúng ta đang không ngừng chờ đợi Thiên Chúa hoàn thành lời hứa của Ngài cho thế giới và cho cuộc sống của chúng ta. Chắc chắn Mẹ Maria cảm thấy điều này khi Mẹ tin tưởng chờ đợi Thiên Chúa mang đến tất cả mọi điều thiên sứ Gabriel đã truyền. Đức Mẹ biết rằng cuộc sống của mình là do Thiên Chúa trao ban, nhưng rất nhiều biến cố và thử thách đã phải được thi hành rằng Mẹ có thể bị cám dỗ đến sự thất vọng. Khi Đức Mẹ sống qua những ngày tháng mang thai và sinh Chúa Giêsu, Đức Mẹ đã nhận được lời chứng về sự trung thành và tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa. Bất cứ ở đâu bạn đang chờ đợi Thiên Chúa hoàn thành lời hứa của Ngài, bạn có thể đang xây dựng một lời chứng như của Mẹ Maria.

But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. —Galatians 4:4-5

Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới lề luật, để cứu chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Ga-lát 4:4-5

Prayer: God, thank You for sending Jesus in the fullness of time, for faithfully fulfilling Your promise to Mary and to Your people. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa, cảm tạ Ngài đã gửi Chúa Giêsu trong thời kỳ viên mãn, để hoàn thành lời Ngài hứa với Mẹ Maria và nhân loại của Ngài. Amen