Me First – Tôi Trước Tiên

0
417

“Me first,” children cry. Wanting to be first in line or when taking turns on the playground, children clamor for privilege. When mistakes happen, they quickly point fingers to others or offer excuses for their behavior. How different it is for we who lead like Jesus. He calls us to freely choose to be last, to step aside from claiming self-serving privilege. Instead, it becomes our privilege to lead the way in selfless living. When challenges arise, we practice humble self-examination, own our mistakes, and make our apologies, seeking reconciliation and renewed trust.

“Tôi trước tiên”, những đứa trẻ kêu la. Ước muốn được đứng đầu tiên trong hàng hay khi thay đổi lượt chơi, trẻ con thường kêu la vì quyền lợi cá nhân. Khi những lỗi lầm xảy ra, chúng sẽ nhanh chóng trỏ ngón tay về người khác hay đưa ra những lời bào chữa cho hành vi của chúng. Có sự khác biệt nào cho chúng ta, những người lãnh đạo như Giêsu. Ngài mời gọi chúng ta tự do chọn để trở thành người cuối cùng, từ bỏ những yêu cầu để phục vụ cho quyền lợi cá nhân. Thay vì thế, nó trở thành đặc ân để lãnh đạo con đường trong cuộc đời ít nghĩ về bản thân. Khi những thử thách bắt đầu, chúng ta thực hành việc xét mình cách khiêm nhường, tự chịu trách nhiệm, và thực hiện việc xin lỗi, tìm kiếm sự hòa giải và đổi mới niềm tin.

Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. –James 5:16

Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực – Gc 5:16

Prayer: Lord, may we live humbly with one another, leading the way in seeking reconciliation and understanding. Let our words and actions reveal us to be people of humility and peace and maturity, as we put others’ first. Be exalted in us, we pray in Jesus’ name, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống khiêm nhường với người khác, lãnh đạo mọi việc dựa trên sự hòa giải và thấu hiểu. Xin cho mỗi lời nói và hành động của chúng con cho thấy chúng con là những người khiêm tốn, bình an và trưởng thành, khi chúng con đặt người khác lên trước. Chúng con tôn vinh Ngài, chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giê-su, Amen.