More than Self – Hơn Bản Thân Mình

0
1039

What does it look like for us to love others more than self? Jesus is our example. His Spirit works within us, taking our eyes off ourselves and teaching us to consider others above ourselves. Selflessness displaces selfishness. Through Him, we can open our hearts to love others more than self, and express God’s love through our acceptance, understanding, help, and encouragement.

Chúng ta sẽ như thế nào khi yêu thương người khác hơn bản thân mình? Chúa Giêsu là mẫu gương của chúng ta. Thần Khí của Người hoạt động trong chúng ta, hướng mắt chúng ta ra khỏi bản thân và dạy chúng ta nghĩ đến người khác hơn chính mình. Lòng vị tha sẽ thay thế tính ích kỹ. Thông qua Ngài, chúng ta có thể mở lòng để yêu thương người khác hơn là bản thân và bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa qua sự chấp nhận, sự hiểu biết, giúp đỡ và khuyến khích.

This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth. –1 John 3:16-18

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.(1 John 3:16-18)

Prayer: Holy Spirit, transform us. Conform us to Jesus’ image. May we love others more than self, and pour ourselves out in love as He did. In Jesus’ Name, we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Thánh thần, xin biến đổi chúng con. Xin làm cho chúng con trở nên giống hình ảnh của Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta biết yêu thương người khác hơn bản thân, và tuôn đổ tình thương ra ngoài như Ngài đã làm. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.