Not Yet – Trì hoãn

0
1913

What is the “not yet” in your life? Where are you hoping, waiting, praying, longing for your dream to become reality? All of us carry dreams and hopes that are currently beyond our reach. In the waiting, God calls us to trust Him to bring to pass what is best. As we wait, God calls us, like Paul, to deepen our trust and dependence on Him, so that our dreams and perspective increasingly reflect His.

Đâu là những “trì hoãn” trong đời của bạn? Bạn đang hy vọng, chờ đợi, cầu nguyện, khát khao ước mơ của bạn trở thành hiện thực ở đâu? Tất cả chúng ta đang theo đuổi những ước mơ và hy vọng vượt quá tầm với của chúng ta. Trong đợi chờ, Thiên Chúa mời gọi chúng ta tin tưởng vào Ngài để đón nhận những gì tốt nhất. Khi chúng ta chờ đợi, Thiên Chúa mời gọi chúng ta, cũng như đã mời gọi Thánh Phaolô làm sâu sắc hơn lòng tin cậy và sự phó thác của chúng ta vào Ngài, để những ước mơ và viễn cảnh của chúng ta ngày càng phản chiếu được những ước mơ và viễn cảnh của Thiên Chúa.

Although I hope to come to you soon, I am writing you these instructions so that, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God’s household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. –1 Timothy 3:14-15

Tôi viết cho anh em thư này, dù vẫn hy vọng sớm đến với anh. Nhưng nếu tôi chậm trễ, thì thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa hằng sống, cốt trụ và điểm tựa của chân lý. (1 Ti-mô-thê 3, 14-15)

Prayer: Lord, thank You for Paul’s example and words of wisdom for the “not yet” seasons of life. Keep us focused on You so that we can continue to lead like Jesus and exalt You as we wait. In Jesus’ name, we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa vì gương sáng của Thánh Phao-lô và những lời khôn ngoan dành cho quãng đời còn “trì hoãn” của chúng con. Xin hãy giữ gìn chúng con luôn dõi bước theo Ngài hầu chúng con có thể tiếp tục Lãnh Đạo Như Chúa Giê-su và tôn thờ Chúa khi chúng con chờ đợi. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.