People Need Jesus – Con Người cần Chúa Giêsu

0
1633

Jesus came to restore what sin has broken: fellowship between God and humanity. He calls us to enter into His mission, to partner with Him in the work of redemption and restoration. Broken lives, broken people need His touch. They need to see Jesus, to feel His healing touch, to know His forgiveness and unconditional love. Where will you encounter people who need to know Jesus’ redemption and restoration? Let God use you wherever He places you this week. May others be encouraged to seek Him more because of their interaction with you.

Chúa Giê su đến để phục hồi những gì tội lỗi đã phá vỡ: tình bằng hữu giữa Thiên Chúa và con người. Người mời gọi chúng ta tham gia vào sứ vụ của Người để hợp tác với Người trong công trình cứu độ và phục hồi. Những cuộc đời đỗ vỡ, những con người tan nát cần được Người chạm đến. Họ cần được gặp gỡ Chúa Giê su để cảm nhận sự chữa lành, để nhận biết sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện của Người. Bạn sẽ gặp gỡ những người cần nhận biết ơn cứu độ và ơn phục hồi của Chúa Giêsu ở đâu? Hãy để Thiên Chúa sử dụng bạn bất cứ nơi nào Người đặt bạn trong tuần này. Xin cho những người khác sẽ được động viên nhiều hơn trong việc tìm kiếm Người bởi vì họ đã gặp gỡ bạn.

We are therefore Christ’s ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ’s behalf: Be reconciled to God. –2 Corinthians 5:20

Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thế chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. (2 Cô-rin-tô 5:20)

Prayer: Jesus, thank You for reconciling us to God, and for giving us opportunities to participate in Your work of reconciliation. Let us live, love, and lead like You, spreading the hope and possibility of reconciliation, restoration, and redemption. In Your name, we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Người đã hòa giải chúng con với Thiên Chúa và ban cho chúng con cơ hội để tham gia vào công việc hòa giải của Người. Xin cho chúng con sống, yêu mến và lãnh đạo như Người, để chúng con trải rộng niềm hi vọng và niềm tin vào ơn hòa giải, sự phục hồi và ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.