Remember Whose You Are – Hãy nhớ bạn thuộc về ai

0
1085

When the world is pushing hard against us, God calls us to remember. Remember who He is. Remember His character. Remember His love, faithfulness, and power. Remember whose we are. Remember who He shows Himself to be on the pages of Scripture and in the lives of His people. Remember who we are. We are His by creation and design. We are His children, created anew in Christ Jesus. We are His workmanship. Remember, then live into who He is, and who you are in Him.

Khi thế giới đang đẩy mạnh chống lại chúng ta, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta nhớ. Hãy nhớ Ngài là ai. Hãy nhớ về những tính cách của Ngài. Hãy nhớ về tình yêu, sự chung thủy và quyền năng của Ngài. Hãy nhớ chúng ta thuộc về ai. Hãy nhớ Đấng đã tỏ mình trong những trang của Kinh Thánh và trong đời sống của dân Ngài. Hãy nhớ chúng ta là ai. Chúng ta được Ngài tạo dựng và hình thành nên. Chúng ta là con cái của Ngài, được tạo dựng một lần nữa trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta là thân thể Ngài. Hãy nhớ và rồi sống trong Ngài là ai và bạn là ai ở trong Ngài.

Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, “Abba, Father.” So you are no longer a slave, but God’s child; and since you are his child, God has made you also an heir. —Galatians 4:6-7

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “ Áp-ba, Cha ơi” Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa. – Galát 4: 6-7

Prayer: O God, what a privilege to know You and live in relationship with You. Help us to remember and live into our identity as Your sons and daughters. In Jesus’ Name, we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, thật là một đặc ân khi chúng con biết Ngài và sống trong mối liên hệ với Ngài. Xin hãy giúp chúng con nhớ và sống trong danh tính của chúng con như là con trai và con gái của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.