Say Yes – Hãy nói Xin Vâng

0
1302

How frequently do we ask God to say yes to our hearts’ longings and desires? In contrast, how often do we say yes to His heart’s desires? You know, things like His desire for us to be set apart for His purposes, His desire for us to listen to what He has to say, to trust and obey Him (even when it doesn’t make sense humanly speaking). Mary said yes to God, what about you? God’s desires for us are guaranteed to be in our best interest and that of others. Where is God waiting for You to say yes to Him today?

Chúng ta đòi hỏi Thiên Chúa nói đồng ý cho những mong muốn và khát khao của chúng ta thường xuyên như thế nào? Ngược lại, bao lâu chúng ta mới nói xin vâng cho những ước muốn của Người? Bạn biết đấy, những ước muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta được đặt ra cho những mục đích của Người, ước muốn của Thiên Chúa là chúng ta lắng nghe những điều người nói, tin tưởng và vâng lời Người (thậm chí ngay cả khi điều đó chẳng hợp lý theo cách hiểu của con người). Mẹ Maria đã nói tiếng xin vâng với Thiên Chúa, còn bạn thì sao? Những uớc mong của Thiên Chúa dành cho chúng ta được đảm bảo trong lợi ích tốt nhất của chính chúng ta và những người khác. Đâu là nơi Thiên Chúa đang chờ đợi bạn nói xin vâng với Ngài ngày hôm nay?

“I am the Lord’s servant,” Mary answered. “May your word to me be fulfilled.”—Luke 1:38

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của, Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Lc 1:38

Prayer: God our Father, how often does Your heart break over our refusal to say yes to what You long to do in and through us? May we, like Mary, become men and women through whose lives Your purposes unfold. In Jesus’ name we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, bao lâu trái tim của Người vượt qua việc từ chối nói xin vâng của chúng con với những điều Người ước mong thực hiện trong và qua chúng con? Xin cho chúng con giống như Mẹ Maria, trở thành những người mà qua cuộc sống của chúng con mục đích của Người được tỏ lộ. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Amen