Through His Eyes – Qua Đôi Mắt Ngài

0
1205

What do you see when you look at your life? Are you able to see your life through God’s eyes? The Father sees us as we are, and He loves us, deeply, passionately, and expansively. He cares about our struggles. He is at work to shape us for His purposes. He forgives our sin, and blesses our every effort to serve others in Jesus’ name. Trust Him.

Bạn thấy gì khi nhìn vào cuộc sống của bạn? Bạn có thể nhìn thấy cuộc sống của bạn qua đôi mắt của Thiên Chúa? Chúa Cha nhìn thấy chúng ta như chúng ta là, và Ngài yêu thương chúng ta cách sâu sắc, đầy đam mê và rộng mở. Ngài quan tâm đến những vật lộn của chúng ta. Ngài đang làm việc để uốn nắn chúng ta theo những dự tính của Ngài. Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta và chúc phúc cho mọi nỗ lực của chúng ta để phục vụ những người khác trong Danh Thánh Đức Giêsu. Chúng ta hãy tin tưởng nơi Ngài.

And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord’s holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge—that you may be filled to the measure of all the fullness of God.—Ephesians 3:17-19

Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô Ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy, anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. (Ê-phê-sô 3,17-19)

Prayer: Father, may we trust Your all-encompassing love for us and Your power to transform us. Out of this awareness, let us live for Your glory and for the good of others, for the sake of Jesus, in whose name we pray. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con tin tưởng vào lòng thương xót của Cha và quyền năng của Cha có thể biến đổi chúng con. Xin cho chúng con biết nhận thức về điều này, mà chúng con biết sống cho vinh quang của Chúa và vì lợi ích tốt đẹp cho người khác. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.