Transformed and Transforming – Được Biến Đổi Để Biến Đổi Người Khác

0
1431

The early disciples began as people who needed to be led; through their time with Jesus, they were transformed into people who could lead others as He had led them. Walking with Jesus changed them. They became people of prayer, people with a testimony of God’s power and faithfulness, people who selflessly gave themselves to God’s call on their lives. Jesus transforms lives. Yours, mine, and through us, He reaches into the lives of others. Lead like Jesus today, walking in the way of His love, and become part of what He is doing in the lives of those around you.

Các môn đệ tiên khởi bắt đầu là những người cần được lãnh đạo; trong khoảng thời gian sống cùng Chúa Giêsu, họ đã được biến đổi thành những con người có thể lãnh đạo người khác như Ngài đã lãnh đạo họ. Bước đi cùng với Chúa Giêsu đã thay đổi họ. Họ đã trở thành con người của cầu nguyện, trở thành chứng nhân của sức mạnh và lòng trung thành của Chúa, trở thành những con người dám từ bỏ bản thân để đi theo tiếng gọi của Chúa. Chúa Giêsu đã biến đổi cuộc sống. Qua bạn, qua tôi và qua chúng ta, Ngài đã chạm đến cuộc sống của những người khác. Ngày nay, Lãnh đạo như Giêsu nghĩa là, bước đi trong tình yêu của Ngài và trở thành cánh tay nối dài của Ngài trong đời sống của anh chị em xung quanh chúng ta.

Follow God’s example, therefore, as dearly loved children and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. —Ephesians 5:1-2

Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến tế, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. (E-phê-xô 5, 1-2)

Prayer: God, thank You for transforming us. Use us to transform the world, as we lead and pray in Jesus’ name. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã biến đổi chúng con. Xin hãy dùng chúng con để biến đổi thế giới này thông qua việc cầu nguyện và lãnh đạo của chúng con trong Danh Thánh của Chúa Giêsu. Amen.