Tự Do Bay Lượn – Free to Soar

0
354

“But those who hope in the Lord will renew their strength.

They will soar on wings like eagles.” Isaiah 40:31

“Nhưng những người cậy trông Ðức Chúa thì được thêm sức mạnh.

Như thể chim bằng, họ tung cánh.” I-sai-a 40:31

 

“Help, I’ve fawlin’ and I can’t get up! . . .” In 1987, this line influenced pop culture. Remember the TV commercial for a medical alarm company called LifeCall? The motivation behind these alarm systems is that senior citizens live at home alone and may find themselves in medical danger with no one (and no phone) nearby to help them get up. The product provides its subscribers with a small pendant, worn around the wrist or neck; the wearer presses the button on it, and are immediately put into contact with a dispatcher who can send emergency help. The TV AD featured, a fictional elderly lady named “Mrs. Fletcher” who had fallen, with her walker, in the bathroom.

“Xin giúp tôi! Tôi bị ngã và tôi không thể đứng dậy! …” Đây là hệ thống liên lạc đã ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng vào năm 1987. Bạn có còn nhớ chương trình quảng cáo trên tivi về một công ty chuyên về hệ thống báo động y tế được gọi là LifeCall? Động lực khuyến khích cho việc tạo nên hệ thống cảnh báo này là vì những công dân lớn tuổi sống một mình, có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều tình huống y tế nguy hiểm và ngay lúc đó không có ai và cũng không có điện thoại ở gần để có thể giúp họ. Sản phẩm này cung cấp cho khách hàng một dây chuyền nhỏ, đeo quanh cổ tay hoặc cổ; Người đeo nhấn nút trên đó, và ngay lập tức được kết nối với một người điều phối, người này sẽ gửi trợ giúp khẩn cấp ngay. Chương trình quảng cáo có sự góp mặt của một người phụ nữ lớn tuổi được đặt tên là “Bà Fletcher” với tình huống hư cấu là bà đã bị ngã khi đi vào phòng tắm.

The commercial shows a serious situation for a senior (elderly people with no one to care for them may fall in their homes and be on the floor for hours or even days, unable to get help).

Chương trình chiếu những tình huống nghiêm trọng đối với một người cao tuổi (đó là những người già không có ai chăm sóc vì thế họ có thể ngã trong nhà và nằm trên sàn hàng giờ hoặc thậm chí nhiều ngày vì không thể tìm được sự giúp đỡ).

 

      The “I’ve fallen and I can’t get up” ad had the double misfortune of being unintentionally tacky and appearing often on cable and daytime TV. The combination made “I’ve fallen… and I can’t get up!” became a universal punch-line that applied to many funny situations.

Quảng cáo “Tôi bị ngã và không thể tự đứng dậy!” đã trở thành nỗi bất hạnh nhân đôi khi chương trình vô tình bị nhiễu và thường xuyên xuất hiện trên chương trình truyền hình cáp và ban ngày. Điều này làm cho quảng cáo “Tôi bị ngã và không thể tự đứng dậy!” trở thành hiện tượng phổ biến được áp dụng cho nhiều tình huống hài hước.

When we fall, we must choose whether or not to say, “Help I’ve Fallen and I can’t get up.” It’s not a sign of weakness to ask for help. Did you know there are ways to increase your chances of survival in a fall, even if it is accidental, like from scaffolding around a building project, or recreational, as in the case of an adventurous skydive. In the same way, you and I can learn to thrive after we slip and fall in the trials and challenges life brings. These lessons, when applied, can prepare us for the time when life knocks us flat on our faces. We know that it’s not if but when we fall.

Khi chúng ta ngã, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn việc kêu gọi sự giúp đỡ hay không “Xin giúp tôi! Tôi đã ngã và tôi không thể đứng dậy!”. Đó không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối khi yêu cầu được giúp đỡ. Bạn biết không có rất nhiều cách có thể tăng cơ hội sống sót khi bị ngã, thậm chí khi đó là một tại nạn, chẳng hạn như tai nạn từ giàn giáo của một công trình, hoặc trong các hoạt động giải trí như trường hợp của một người nhảy dù mạo hiểm. Theo cùng một cách, bạn và tôi có thể học cách để mạnh mẽ hơn sau những lần trượt ngã bởi những khó khăn và thử thách mà cuộc sống mang lại. Những bài học này, khi được áp dụng, chính là hành trang để chúng ta đối đầu với những thách thức nghiêm trọng. Chúng ta biết rằng không bao giờ có từ “Giá Như” khi chúng ta Ngã.

 

It’s not a sign of weakness to ask for help.

Không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối

khi yêu cầu được giúp đỡ.

 

The desired result is to victoriously get back up, joyfully walk on in renewed hope and learn to stay on top of life’s challenges. Take the hand of God; allow God to help you work through your heartaches and hard times, and you will be ushered into a place of abundant, complete healing. Joy is the result. Its presence replaces your gloom and despair with warm radiant hope.

Kết quả mong đợi là luôn sẵn sàng tìm kiếm, bước đi trong sự hy vọng một cách vui vẻ và học cách luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Hãy nắm lấy tay Thiên Chúa; để Ngài giúp bạn vượt qua nỗi đau và khó khăn, và bạn sẽ được dẫn vào cuộc sống vĩnh hằng và được chữa lành hoàn toàn. Niềm vui chính là kết quả. Sự hiện diện của niềm vui khiến cho sự u ám và tuyệt vọng bị thay thế bởi hy vọng rạng rỡ ấm áp.

You have a choice: to stand alone as a prisoner of your pain or move with God in liberty. How will you respond when the future brings fear and anxiety? Remember, you are offered a grace-filled, guilt-free life because of Jesus Christ. Each day the choice is yours. Reach out, take His hand, and walk with Him—if you want to soar. He will take off your chains! This kind of truth ignites your faith. It transforms your behavior to reflect your belief about God. The Holy Spirit beckons you to rise up in response to the truth; He invites you to get up and join him in living an abundant life. And that my friends, is falling forward into faith, rising up with God’s powerful help and then we are free to gracefully soar with triumph!

Bạn có sự lựa chọn: đứng một mình như một tù nhân của nỗi đau hoặc tự do trong Chúa. Bạn sẽ phản ứng thế nào khi tương lai mang đến nỗi sợ hãi và lo lắng? Hãy nhớ rằng, bạn được ban tặng một cuộc sống đầy ân sủng, thanh sạch vì Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày sự lựa chọn là của bạn. Hãy giang tay ra, nắm lấy tay Ngài và bước đi cùng Ngài. Nếu bạn muốn “bay” lên Ngài sẽ cởi bỏ những trói buộc của bạn! Sự thật sẽ thổi bùng đức tin của bạn. Nó biến đổi hành vi của bạn để phản chiếu niềm tin của bạn về Ngài. Chúa Thánh Thần vẫy gọi bạn trỗi dậy để đáp lại sự thật; Ngài mời bạn đứng dậy và cùng Ngài trong cuộc sống vĩnh hằng. Và những người bạn của tôi các bạn cùng với đức tin, cùng sự trợ giúp mạnh mẽ của Thần Khí thì chúng ta sẽ trở nên tự do trong hồng ân đến với chiến thắng vinh quang!

Dear Heavenly Father,

Lạy Cha trên trời,

Thank you for the choice to choose to allow you to help me up. I choose faith instead of fear. I choose peace instead of anxiety. I receive the grace-filled, guilt-free life you offer. Thank you for grabbing onto my hand. I choose not to let go. In Jesus’ Name, Amen

Con xin cảm tạ Ngài về cơ hội mà Ngài đã cho phép con chọn Ngài. Con đã chọn đức tin thay vì nỗi sợ hãi. Con đã chọn sự bình an thay vì lo lắng. Ngài đã ban cho con cuộc sống đầy ân sủng và thanh sạch. Cảm tạ Ngài vì đã nắm lấy tay con. Con lựa chọn không từ bỏ. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa GiêSu Kitô. Amen.

Anna Nhu Quynh dịch

Tác giả:

 

 

Sheryl Giesbrecht

Exchanging hurt for hope is Sheryl Giesbrecht’s focus—a message she shares with audiences as a radio and television personality, author and speaker. A dynamic teacher and motivating leader, Giesbrecht has endured many changes and challenges, moving her to a deep faith, trust and dependence on God.

She served as Focus on the Family’s columnist for Pastor’s Wives for four years. Hundreds of her columns, magazine and devotional articles have appeared in Focus on The Family MagazineJust Between Us, Discipleship JournalCCMWalk Thru the Bible’s – InDeed and Tapestry publications.

Giesbrecht’s radio show, “Transformed Through Truth” is nationally and internationally syndicated and heard daily by over 10 million listeners on networks across the United States. The Holy Spirit Broadcasting Network shares the show internationally on seven continents. “Transformed Through Truth” launched as a 30-minute internet television teaching feature in March 2017. To view this amazing teaching time, go to www.HSBN.tv.

Sheryl has a heart for missions and is avid about reaching out to the poor and needy, locally through the Rescue Mission and worldwide through various ministry partners. Giesbrecht is a Lead Like Jesus Facilitator and missionary with Freedom In Christ Ministries (www.FICM.org) and has been personally involved with equipping hundreds and facilitating the training of thousands of leaders internationally. Sheryl’s latest book is entitled It’ll Be Okay: Finding God When Doubt Hides the Truth.

The joys of Giesbrecht’s life are her children and thirteen grandchildren. She is excited about the new beginning she shares with her marriage to Dr. Jim Turner. Sheryl holds a Bachelor of Arts from Biola University, a Master’s in Ministry and a Doctorate of Theology.

Learn more about Sheryl Giesbrecht on her website, www.FromAshesToBeauty.com. She also invites readers to follow her on Facebook, and on Twitter (@SGiesbrecht).