Walking with God – Bước Đi Cùng Thiên Chúa

0
1418

Walking with God implies that we keep pace with Him, go where He goes, and talk with Him along the way. It means we have opportunities to hear what He is thinking about and learn from Him. Sometimes it means walking into situations that we don’t understand, trusting His purposes. The first disciples walked with Jesus. Through the Spirit, we also can walk with Him. What difference will walking with Him make in your leadership today?

Bước đi cùng với Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta giữ cùng nhịp độ với Ngài, đi trên con đường Ngài đi và trò chuyện với Ngài trên suốt con đường ấy. Điều này giúp chúng ta có cơ hội nghe những suy nghĩ của Ngài và học hỏi từ Ngài. Đôi khi nó có nghĩa là bước vào những hoàn cảnh mà chúng ta không thể hiểu nổi nhưng luôn tin tưởng vào mục đích của Ngài. Những môn đệ đầu tiên đã bước theo Chúa Giêsu. Thông qua Thần Khí, chúng ta cũng có thể bước đi cùng với Ngài. Bước đi cùng Ngài sẽ tạo ra sự khác biệt gì trong sự lãnh đạo của bạn hôm nay?

They were on their way up to Jerusalem, with Jesus leading the way, and the disciples were astonished, while those who followed were afraid. Again he took the Twelve aside and told them what was going to happen to him. –Mark 10:32

Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường trở về Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông, và các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau Người cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra và nói với các ông về những điều sắp xảy ra với mình. – Mác cô 10:32

Prayer: God, may we focus on keeping in step with You as we move into this day. Remind us that You know what You are doing and where You are taking us. In Jesus’ name, we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con tập trung vào việc bước đi cùng với Ngài khi chúng con bước vào ngày hôm nay. Xin hãy luôn nhắc nhở chúng con rằng Ngài luôn biết những gì Ngài đang làm và những nơi Ngài sẽ đưa chúng con đến. Chúng con cầu xin nhờ danh Đứa Chúa Giêsu. Amen