What Does It Look Like? – Muối và Ánh Sáng Trông Như Thế Nào?

0
1568

Now that the 2016 United States election is over, what is the response of Jesus-followers? We are reminded in Scripture that we are to be “salt and light” to the culture around us but what does that look like? Salt brings freshness, healing and preservation; while light counteracts the darkness. Salt looks like compassion, kindness, humility, quiet strength, discipline … even-tempered, content with second place, quick to forgive … And regardless of what else you put on, wear love (Col. 3:12-14 MSG). Light looks like 1 Cor. 13:4-7 (MSG) – loving everyone in all ways and above all else.

Tới hôm nay, cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2016 đã qua, những người đi theo Chúa Giêsu phản ứng như thế nào trước điều này? Chúng ta được nhắc nhớ trong Kinh Thánh rằng chúng ta là “muối và ánh sáng” cho nền văn hóa xung quanh chúng ta nhưng điều đó trông như thế nào? Muối mang lại sự tươi mới, chữa lành và bảo quản; trong khi ánh sáng xua tan bóng tối. Muối giống như lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, sức mạnh âm thầm, kỹ luật… hiền hòa, bằng lòng với vị trí thứ hai, dễ dàng tha thứ…Và không chú ý tới vẻ bề ngoài, nhưng mặc lấy tình yêu (Côlôxê 3:12 – 14). Ánh sáng giống như yêu mọi người mọi lúc và trên hết mọi sự (1 Côrintô 13: 4 – 7)

You are the salt of the earth…. “You are the light of the world. Matthew 5:13-14

Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Mt 5:13 – 14

Prayer: Lord, Jesus, in the power of your Name, may we be salt and light to the world around us and all around the world. In Your precious and mighty Name, Amen!

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhân danh người, xin cho chúng con là muối và anh sáng cho thế giới xung quanh chúng con và trên toàn thế giới. Trong tình yêu và danh người cả sáng. Amen!