God’s Goodness – Lòng Nhân Hậu của Thiên Chúa

0
1321

How have you seen God’s goodness in your life? Do you remember who you were when He called you? Have there been times when His mercy and grace have reached down and rescued you? Thanksgiving overflows from the heart of one who has been called into fellowship with God and the family of faith. Let your light shine today, the light spilling from a thankful heart that knows the goodness and love of God. Let Him bring hope where you are tempted to despair, so that you can be a beacon of hope to others. How can your words, attitude, and actions encourage others to recognize and give thanks for God’s goodness and love?

Làm thế nào bạn nhận ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa trong cuộc đời bạn? Bạn có nhớ bạn là ai khi Người gọi bạn? Có lúc nào lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa chạm tới và giải thoát bạn chưa? Lời tạ ơn tràn từ con tim của người được mời gọi vào tình bằng hữu với Thiên Chúa và cộng đoàn đức tin. Hãy để ánh sáng của bạn tỏa sáng ngay hôm nay, ánh sáng tỏa ra từ một con tim biết ơn nhận ra lòng nhân hậu và tình yêu của Thiên Chúa. Hãy để Người mang niềm hi vọng đến những nơi bạn bị cám dỗ tới tuyệt vọng, để bạn có thể là dấu chỉ của niềm hi vọng cho những người khác. Làm thế nào để lời nói, thái độ và hành vi của bạn khích lệ những người khác nhận ra và dâng lời cảm tạ lòng nhân hậu và tình yêu của Thiên Chúa?

Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever. — Psalm 118:29

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn đời Chúa vẫn trọng tình thương – Thanh Vinh 119: 29

Prayer: God, give us opportunities today to share Your goodness to us, leading others to give You praise, and restoring their confidence and hope in You. In Jesus’ name, we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa, ngày hôm nay, xin ban cho chúng con cơ hội để chia sẻ lòng nhân hậu của Người dành cho chúng con, để chúng con hướng dẫn những người khác dâng lên Ngài lời chúc tụng và khôi phục sự tự tin và hi vọng của họ nơi Người. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Amen!