Suy Ngẫm Lời Chúa

0
849

What keeps you going when the road of servant leadership is hard? What fills your thoughts when you are discouraged? The Psalmist tells us that those who delight in God’s law, in God’s truth, and meditate on it, will find refreshment and nourishment for the long haul. Those who turn their thoughts toward Him, God blesses. Those who look to Him will find life and strength to keep going. What will fill your thoughts today?

Điều gì khiến bạn luôn tiếp tục khi con đường của sự lãnh đạo phục vụ trở nên khó khăn? Điều gì tràn ngập trong tâm trí của bạn khi bạn đầy thất vọng? Sách Thánh Vịnh nói với chúng ta rằng những ai vui thú với lề luật Chúa, trong lẽ thật của Chúa, và nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày, thì người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Những ai hướng suy nghĩ của họ về Chúa, thì Chúa sẽ ban phước lành cho họ. Ai nhìn ngắm Ngài sẽ tìm được lẽ sống và sức mạnh để tiếp tục. Điều gì tràn ngập trong tâm trí của bạn ngày hôm nay?

For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction.—Psalm 1:6

Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. – Thánh Vịnh 1:6

Prayer: Lord, shield my thoughts from discouragement and the temptation to abandon Your path of servant leadership and turn to worldly leadership methods of power and control. You have called me to serve others, following Jesus’ example, even when it is hard. I want to be found walking in Your way. Strengthen my mind with Your Word so that today I can lead like Jesus, in whose Name I pray, Amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin hãy gìn giữ những suy nghĩ của con ra khỏi sự chán nản và cám dỗ để từ bỏ con đường lãnh đạo phục vụ của Ngài và chuyển sang các phương pháp lãnh đạo thế gian bằng quyền lực và sự kiểm soát. Ngài đã mời gọi con để ra đi phục vụ người khác, noi theo tấm gương của Chúa Giê-su, ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Con muốn được tìm thấy khi đi trên con đường của Ngài. Xin hãy củng cố tâm trí con bằng Lời của Ngài để hôm nay con có thể Lãnh Đạo như Chúa Giê-su, con cầu xin nhân danh Đấng mà con cầu nguyện, Amen!

Nguồn: https://leadlikejesus.com/devotional/meditating-on-gods-word/