Be a Teacher, not an “Oracle” – Hãy trở thành một người dẫn dắt, đừng là một “Oracle – nhà tiên tri”

0
1535

If you remember the movie, “The Matrix” (1999) you’ll likely remember the “Oracle.”  A character able to see into the future, a power used to advise and guide others. In many ways, leaders are viewed as oracles.  Leaders, often, find, and fix, problems before they happen. Leaders can often see the problem wherever they go, no matter how hard it tries to hide. They’re so good at fixing problems that everyone seeks their advice.  They’re called for emotional support, and financial, relationship or spiritual advice. Whatever the problem, they get the call. Whenever things go wrong or need improvement, we turn to them.

Nếu bạn còn nhớ đến bộ phim, “The Matrix – Ma trận” (năm 1999) bạn chắc chắn còn nhớ đến nhân vật “Oracle – Nhà Tiên Tri”. Một nhân vật có khả năng nhìn thấy tương lai, một quyền năng được sử dụng để đưa ra lời khuyên và hướng dẫn những người khác. Theo rất nhiều cách thức khác nhau, những nhà lãnh đạo còn được xem như là những “Oracle”. Những nhà lãnh đạo, thường là sẽ tìm kiếm và sữa chữa những vấn đề trước khi chúng xảy ra. Những nhà lãnh đạo có thể thường xuyên nhận ra những vấn đề bất cứ nơi nào họ đến, bất kể những vấn đề đó lẩn trốn sâu xa đến như thế nào đi nữa. Họ rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề của tất cả những ai tìm kiếm họ để xin lời khuyên. Dù vấn đề là gì đi nữa, thì họ cũng đều nhận được cuộc gọi. Bất cứ khi nào sự việc diễn ra không như mong đợi hoặc cần phải thay đổi, chúng ta lại tìm kiếm đến họ.

Author Michael Flower (2008) notes the ancient Greek considered oracles to be portals the gods used to speak directly to people. The Bible Dictionary uses oracle to describe the most holy place in the tabernacle (Psalm 28:1-2).  The term also described people that were believed could speak the word of God as a response to a human inquiry or prayer (2 Samuel 16:23, NLT).  Merriam-Webster defines an oracle as “a person giving wise or authoritative decisions or opinions.”  Using this definition, we all use oracles or experts.

Tác giả Michael Flower (2008) lưu ý rằng người Hy Lạp cổ đại tin rằng những Nhà Tiên Tri chính là kênh giao tiếp/cổng thông tin mà các vị Thần dùng để nói chuyện trực tiếp với con người. Từ điển Kinh Thánh sử dụng lời tiên tri để mô tả nơi Chí Thánh Nhất trong Đền Tạm (Thánh Vịnh 28: 1-2). Thuật ngữ này cũng mô tả những người được tin rằng có thể nói ra lời phán của Đức Chúa như một phản ứng đối với sự hỏi han hoặc cầu nguyện của con người (2 Sa-mu-ên 16:23, NLT). Merriam-Webster định nghĩa một Oracle – Nhà Tiên Tri là “một người đưa ra các quyết định hoặc ý kiến sáng suốt và có thẩm quyền”. Sử dụng định nghĩa này, tất cả chúng ta đều đã từng có thể là các Oracle – nhà tiên tri hoặc các chuyên gia.

We go to experts for the answers to our doubts and fears, questions, and problems.  We’d call a mechanic, electrician or plumber, experts in their fields, if we have car, electrical or plumbing problems. When we have an illness, we want the physician to identify and treat our problem. However, sometimes we go to the oracle (physician) looking for a quick fix.  If you doubt that, consider that according to the American Society for Plastic Surgery (ASPS), “15.6 million people underwent surgical or minimally invasive cosmetic procedures in the United States in 2020.”  The article lists the top five cosmetic procedures as breast augmentation, liposuction, nose shaping, eyelid surgery and tummy tuck. As American surgeon and author, Atul Gawande (Better, 2008):

Chúng ta tìm đến các chuyên gia để có câu trả lời cho những nghi ngờ và sợ hãi, những thắc mắc và những vấn đề của chúng ta. Chúng ta sẽ gọi thợ cơ khí, thợ điện hoặc thợ sửa ống nước, những chuyên gia trong lĩnh vực của họ, nếu chúng ta gặp sự cố về ô tô, điện hoặc hệ thống ống nước. Khi có bệnh, chúng ta muốn thầy thuốc xác định và điều trị dứt điểm vấn đề của chúng ta. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta đến gặp nhà tiên tri (thầy thuốc) để tìm những phương cách có thể khắc phục nhanh chóng. Nếu bạn nghi ngờ điều đó, hãy suy ngẫm về việc này – theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ (ASPS), “15,6 triệu người đã trải qua các thủ thuật thẩm mỹ phẫu thuật hoặc xâm lấn tối thiểu ở Hoa Kỳ vào năm 2020”. Bài báo liệt kê năm thủ thuật thẩm mỹ hàng đầu là nâng ngực, hút mỡ, tạo hình mũi, cắt mí và thu gọn bụng. Là bác sĩ phẫu thuật và tác giả người Mỹ, Atul Gawande (Better, 2008) đã phát biểu:

“We always hope for the easy fix: the one simple change
that will erase a problem in a stroke. But few things in life work this way.
Instead, success requires making a hundred small steps go right –
one after the other, no slipups, no goofs, everyone pitching in.”

“Chúng ta luôn hy vọng theo những cách khắc phục một cách dễ dàng: một thay đổi đơn giản sẽ xóa bỏ vấn đề trong một cơn đột quỵ. Nhưng rất ít điều trong cuộc sống hoạt động theo cách này.

In the Hebrew, another translation for oracle is “burden.” Oracles delivered prophecy or judgement received from God. They were expected to predict and solve problems and always be right.  There are many similarities between the leader and the oracle.  The leader’s effectiveness is influenced by our perception of their trustworthiness, credibility, and confidence. “Breakdowns can happen when a leader is not able to handle job responsibilities, answer questions in regard to the organization, and problem solve” (Chng, Kim, Gilbreath & Anderson, 2018).

Trong tiếng Do Thái, một bản dịch khác cho lời tiên tri là “gánh nặng”. Oracles đã đưa ra lời tiên tri hoặc sự phán xét nhận được từ Đức Chúa. Họ được kỳ vọng sẽ dự đoán và giải quyết các vấn đề và luôn đúng. Có nhiều điểm tương đồng giữa nhà lãnh đạo và nhà tiên tri. Hiệu quả của nhà lãnh đạo bị ảnh hưởng bởi nhận thức của chúng ta về mức độ đáng tin cậy, uy tín và sự tự tin của họ. “Sự sụp đổ có thể xảy ra khi một nhà lãnh đạo không thể đảm đương trách nhiệm công việc, trả lời các câu hỏi liên quan đến tổ chức và giải quyết vấn đề” (Chng, Kim, Gilbreath & Anderson, 2018).

Do you think Jesus would have been met by so many crowds if people didn’t believe He could cure them?  The crowds gathered because of their trust and confidence in Jesus’ ability to cure them.  He had credibility and the crowd believed He could solve their problems.  In the Problem-Solving Jesus, author Nathan Hitchens says, “sure, Jesus can meet you where you are and solve the problems you have, but if that’s your Jesus, it says more about you than about Jesus.”  Hitchens asked a group of friends, “What problem does believing in Jesus solve for you?”  Among his friends, he noted:

Bạn có nghĩ rằng Chúa Giê-su sẽ gặp rất nhiều đám đông nếu mọi người không tin rằng Ngài có thể chữa khỏi cho họ không? Đám đông tụ tập vì tin tưởng và tin tưởng vào khả năng chữa khỏi bệnh của Chúa Giê-su. Ngài có uy tín và đám đông tin rằng Ngài có thể giải quyết vấn đề của họ. Trong cuốn Chúa Giêsu giải quyết vấn đề, tác giả Nathan Hitchens nói, “chắc chắn Chúa Giêsu có thể gặp bạn ở nơi bạn đang ở và giải quyết những vấn đề bạn gặp phải, nhưng nếu đó là Chúa Giê-su của bạn, thì điều đó nói về bạn nhiều hơn là về Chúa Giê-su”. Hitchens đã hỏi một nhóm bạn, “Những vấn đề nào mà bạn tin rằng Chúa Giê-su sẽ giải quyết được vấn đề cho bạn?” Trong số những người bạn của mình, anh ấy lưu ý:

“Theological friends said Jesus solved technically precise theological problems.
Intellectual friends said Jesus solved intellectual problems.
Practical friends said Jesus solved everyday problems.
Apparently, Jesus solved what they needed him to solve.”

“Những người bạn thần học nói Chúa Giê-su giải quyết các vấn đề thần học chính xác một cách thật tỉ mỉ. Những người bạn tri thức nói rằng Chúa Giê-su giải quyết các vấn đề trí tuệ. Những người bạn thực tế nói rằng Chúa Giê-su sẽ giải quyết các vấn đề hàng ngày của họ. Rất rõ ràng rằng Chúa Giê-su có thể giúp họ giải quyết các vấn đề của họ.”

So, what’s the problem with bringing our problems to God?  Absolutely nothing!  We’re encouraged to bring our problems to God (Philippians 4:6, CEV).  In fact, Matthew 7:7 (NIV), tells us:

Vậy, vấn đề của chúng ta với Chúa là gì? Hoàn toàn không có gì! Chúng tôi được khuyến khích trình bày vấn đề của mình với Đức Chúa (Phi-líp 4: 6, CEV). Trên thực tế, Mát-thêu 7: 7 (NIV), cho chúng ta biết:

Ask and it will be given to you;
seek and you will find;
knock and the door will be opened to you.”

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.”

But when we cast God in the role of the “Oracle”; someone to answer our questions or quickly fix our problems, we shouldn’t be surprised that our prayers go unanswered. The Meaning of Matthew 7:7 tell us:

Nhưng khi chúng ta bỏ Chúa vào vai trò của “Nhà tiên tri”; một người nào đó để trả lời câu hỏi của chúng ta hoặc nhanh chóng khắc phục sự cố của chúng ta, chúng ta không nên ngạc nhiên khi những lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp lại. Ý nghĩa của Mát-thêu 7: 7 cho chúng ta biết:

“God has promised to answer all the prayers of those who
diligently seek Him, but too often our prayers are selfish or
soulless. Too often our calls and half-hearted [prayers], lack
passion, or simply become a formula to be followed.”

“Đức Chúa đã hứa sẽ trả lời tất cả những lời cầu nguyện của những người siêng năng tìm kiếm Ngài, nhưng những lời cầu nguyện của chúng ta thường là rất ích kỉ hoặc rất vô tâm. Rất thường xuyên rằng những lời cầu nguyện của chúng ta là những lời kêu cầu và là những [lời cầu nguyện] nửa vời, thiếu những sự kiên quyết, hoặc đơn giản là đó chỉ là một công thức cần phải tuân theo. “

James 4:3 (ESV) explains it simply: “You ask and do not receive, because you ask wrongly, to spend it on your passions.” Following and leading like Jesus requires competence, faith, and the right motivation.  In my experience, leaders too often succumb to the “Oracle Syndrome.” They’ve bought into the hype, that they know all, see all and can fix all.  They’re too quick to provide the answer instead of teaching or developing the skill.  Educator, Roger Lewin says:

Gia-cô-bê 4: 3 (ESV) giải thích điều đó một cách đơn giản: “anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc.” Bước theo và lãnh đạo như Chúa Giê-su đòi hỏi năng lực, đức tin và động cơ đúng đắn. Theo kinh nghiệm của tôi, các nhà lãnh đạo thường không chịu nổi “Hội chứng Oracle”. Họ đã phóng to khả năng của họ, rằng họ biết tất cả, nhìn thấy tất cả và có thể sửa chữa tất cả. Họ quá nhanh để đưa ra câu trả lời thay vì dạy hoặc phát triển kỹ năng. Nhà giáo dục, Roger Lewin nói:

“Too often we give our children answers to
remember rather than problems to solve.”

“Chúng ta thường cho con cái mình những câu trả lời để ghi nhớ hơn là những vấn đề cần giải quyết”.

Challenge: Remember, the Chinese proverb, “Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”  As leaders, the most important thing we can do, beyond setting the example, is to develop those we lead.  The next time someone brings you a question or problem, ask what have you done to answer or solve this problem?   Don’t provide the answer, teach the solution.  As Luke 6:40 says:

Thử thách: Hãy nhớ câu tục ngữ Trung Quốc, “Cho một người đàn ông một con cá và bạn cho anh ta ăn trong một ngày. Dạy một người câu cá và bạn nuôi anh ta suốt đời ”. Là những nhà lãnh đạo, điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm, ngoài việc nêu gương, là phát triển những người mà chúng ta lãnh đạo. Lần tới khi ai đó mang đến cho bạn một câu hỏi hoặc vấn đề, hãy hỏi bạn đã làm gì để trả lời hoặc giải quyết vấn đề này? Đừng cung cấp câu trả lời, mà hãy dạy họ giải pháp. Như Lu-ca 6:40 nói:

“The student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher.”

“Học sinh không thể hơn được giáo viên, nhưng nếu như tất cả mọi người đều được đào tạo đầy đủ thì họ đều sẽ trở thành như giáo viên của họ.”

Nguồn: https://leadlikejesus.com/blog/be-a-teacher-not-an-oracle/