You Don’t Have to Be a Superhero to Do the Right Thing – Bạn Không Cần Phải Là Một Siêu Anh Hùng Để Làm Điều Đúng Đắn

0
920

It only took one bite from an apple to launch the eternal struggle of good-versus-evil. It began when a snake aka devil slithered its way into the Garden of Eden, but throughout history a litany of villains emerged to represent evil. Today, there are no shortages of villains or examples to demonstrate our capacity for brutality.

Cuộc đấu tranh vĩnh viễn giữa thiện và ác đã được khởi động từ hành động cắn một miếng táo. Mọi việc bắt đầu khi một con rắn hay còn gọi là ác quỷ trườn vào Vườn Địa Đàng, nhưng trong suốt lịch sử, hàng loạt nhân vật phản diện đã xuất hiện để đại diện cho cái ác. Ngày nay, không còn thiếu những nhân vật phản diện hoặc ví dụ để chứng minh năng lực của chúng ta đối với sự tàn bạo.

Daily news chronicles the war between good-and-evil beginning with the coverage of the Russian-Ukrainian War, terrorist acts of Boko Haram, and even the January 6th insurrection at the US Capitol, which remind us of our capacity for brutality. Like King Ahab, Herod, and Jezebel, our villains carry their own vision of what the world should be like and who should rule. During times like these, the Bible warns us in 1 Peter 5:8-9 (MSG):

Tin tức hàng ngày ghi lại cuộc chiến giữa thiện và ác bắt đầu với việc đưa tin về Chiến tranh Nga-Ukraine, các hành động khủng bố của Boko Haram và thậm chí cả cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ, nhắc nhở chúng ta về khả năng tàn bạo của con người. Giống như Vua A-háp, Hê-rốt và Giê-sa-bên, những kẻ phản diện của chúng ta mang tầm nhìn riêng của họ về thế giới sẽ như thế nào và ai sẽ cai trị. Trong những lúc như thế, Kinh Thánh cảnh báo chúng ta trong 1 Phê-rô 5: 8-9 (MSG):

“Keep a cool head. Stay alert. The Devil is poised to pounce, and would like nothing better than to catch you napping. … You’re not the only ones plunged into these hard times. It’s the same with Christians all over the world. So, keep a firm grip on the faith.”

“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế.”

In dark times, it is easy to lose faith or become discouraged; but notice the caution. We are told to keep a cool head and stay alert. The Bible reminds us that there is a Moses for every Pharoah and a David for every Goliath.   Every time a villain raises his head, God calls into action someone with a sense of moral courage deep-rooted in their faith. We call them “heroes.”

Trong thời kỳ tăm tối, dễ mất niềm tin, nản chí; nhưng hãy chú ý đến những nguyên nhân sâu xa. Chúng ta được yêu cầu phải giữ một cái đầu lạnh và cảnh giác. Kinh thánh nhắc chúng ta rằng có một Mô-sê cho mỗi Pha-ra-ôn và một David cho mỗi Go-li-at. Mỗi khi kẻ ác ngóc đầu dậy, Đức Chúa kêu gọi một người nào đó có lòng can đảm đạo đức ăn sâu vào đức tin của họ phải hành động. Chúng ta gọi họ là “anh hùng”.

Heroes are people willing to sacrifice everything, including their lives, to protect others; often people they don’t even know. Despite everything being stacked against them, they refuse to surrender. In The Psychology of Heroism, author Kendra Cherry explains:

Anh hùng là người sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả mạng sống của mình để bảo vệ người khác; thường là những người mà họ thậm chí không biết. Bất chấp mọi thứ đang chống lại họ, họ đều không khuất phục. Trong Tâm lý học của chủ nghĩa anh hùng, tác giả Kendra Cherry đã giải thích:

“Heroes touch our hearts, fill us with admiration, and make us reconsider our view of the world. Just look at the plethora of superhero movies these days and you can see how much our society values and loves heroes.”

“Các Anh Hùng chạm đến trái tim chúng ta, khiến chúng ta ngưỡng mộ và khiến chúng ta nhìn nhận lại cách nhìn của mình về thế giới. Chỉ cần nhìn vào vô số phim siêu anh hùng những ngày này và bạn có thể thấy xã hội của chúng ta coi trọng và yêu mến các anh hùng đến nhường nào ”.

We love heroes but lately it seems that they have become fictionalized, especially in movies. Consider this, beginning with Iron Man (2008), the Marvel Cinematic Universe (MCU) has become the highest-grossing film franchise of all time with combined earnings of more than $26B. In fact, Avengers:  Endgame, when released became the highest-grossing film of all time, earning $2.798 B.  The “Heroes,” in these films, possess superhuman skills and powers used to defend “humankind and deliver justice.”  But what draws us to these characters isn’t just their skill or power; it’s their “humanity.”  We are inspired by their desire to serve others, their ability to show compassion, and their commitment.

Chúng ta yêu thích các anh hùng nhưng gần đây có vẻ như họ đã trở nên hư cấu, đặc biệt là trong phim. Hãy xem xét điều này, bắt đầu với Iron Man (2008), Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đã trở thành thương hiệu phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với tổng thu nhập hơn 26 tỷ đô la. Trên thực tế, Avengers: Endgame, khi được phát hành đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, kiếm được 2,798 tỉ đô la. Các “Anh hùng” trong những bộ phim này sở hữu những kỹ năng và sức mạnh siêu phàm dùng để bảo vệ “loài người và thực thi công lý”. Nhưng điều thu hút chúng ta đến với những nhân vật này không chỉ là kỹ năng hay sức mạnh của họ; đó là “tính nhân văn” của họ. Chúng tôi được truyền cảm hứng bởi mong muốn phục vụ người khác, khả năng thể hiện lòng trắc ẩn và sự cam kết của họ.

The truth is that “heroes” don’t possess superpowers, they’re ordinary, everyday people; often they don’t have any formal training. Harvard Researcher, Rohit Deshpande has studied “heroism” extensively and concludes:

Sự thật là “anh hùng” không sở hữu siêu năng lực, họ là những người bình thường, hàng ngày; thường họ không được đào tạo chính thức. Nhà nghiên cứu Harvard, Rohit Deshpande đã nghiên cứu sâu rộng về “chủ nghĩa anh hùng” và kết luận:

“The one thing that struck me is the people who intervene heroically don’t consider themselves to be heroes. It’s more like they believed they’re doing their human duty, doing what has to be done.”

“Một điều khiến tôi kinh ngạc là những người can thiệp một cách anh hùng không coi mình là anh hùng. Dường như họ tin rằng họ đang làm nghĩa vụ của con người, làm những gì phải làm. “

It is so much easier for us to relate to people when we can see ourselves in them. We are reminded that with faith all things are possible (Mark 9:23, VOICE). Maybe this is why God uses “ordinary people” to accomplish “extraordinary things.”

Chúng ta dễ dàng liên hệ với mọi người hơn rất nhiều khi chúng ta có thể nhìn thấy chính mình trong họ. Chúng tôi được nhắc nhở rằng với đức tin, mọi điều đều có thể làm được (Mác-cô 9:23, VOICE). Có thể đây là lý do tại sao Thiên Chúa sử dụng “những người bình thường” để thực hiện “những điều phi thường”.

But if we focus on the “heroic acts” we can easily overlook the quality that seems to unite them, their humanity. We realize that while Moses carried a staff, it was his faith and belief in God that parted the Red Sea. He knew that he was called to deliver his people from bondage, he had a higher purpose. In discussing heroes, Deshpande (cited above) states:

Nhưng nếu chúng ta tập trung vào “những hành động anh hùng”, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua phẩm chất dường như gắn kết họ với con người của họ. Chúng ta nhận ra rằng trong khi Mô-sê mang theo một cây quyền trượng, thì chính niềm tin và sự tin tưởng của ông vào Chúa đã chia cắt Biển Đỏ. Ông biết rằng ông được mời gọi để giải phóng người dân của mình khỏi sự trói buộc, ông có một mục đích cao cả hơn. Khi thảo luận về các anh hùng, Deshpande (trích dẫn ở trên) nói:

“It seems that they have a much more highly developed moral compass. They have this instinct for doing something good for other people. We find this across a whole series of situations. We find people who risk their own lives to protect people from harm.”

“Có vẻ như họ có một la bàn đạo đức phát triển hơn nhiều. Họ có bản năng muốn làm điều gì đó tốt cho người khác. Chúng tôi tìm thấy điều này qua một loạt các tình huống. Chúng tôi tìm thấy những người liều mạng của mình để bảo vệ mọi người khỏi bị tổn hại ”.

When we recognize that heroes are distinguished not by superpowers but by a higher degree of faith and an advanced moral consciousness, it opens up the possibility of anyone willing to serve others to become a hero. So, as Paul Harvey said, now it’s time for the rest of the story.

Khi chúng ta nhận ra rằng anh hùng được phân biệt không phải bởi siêu năng lực mà bởi mức độ đức tin cao hơn và ý thức đạo đức tiên tiến, điều đó mở ra khả năng bất kỳ ai sẵn sàng phục vụ người khác để trở thành anh hùng. Vì vậy, như Paul Harvey đã nói, bây giờ là lúc cho phần còn lại của câu chuyện.

If nothing else the study of superheroes, heroism, and leadership brings to the reality that as leaders we are called to do the right thing for the benefit of others. As Dr. John Izzo, so eloquently states:

Nếu không có gì khác, nghiên cứu về các siêu anh hùng, chủ nghĩa anh hùng và khả năng lãnh đạo mang đến một thực tế rằng với tư cách là những nhà lãnh đạo, chúng ta được kêu gọi làm điều đúng đắn vì lợi ích của người khác. Như Tiến sĩ John Izzo đã tuyên bố một cách hùng hồn:

“Often as leaders (and we are all leaders) we must make the choice to risk popularity or take on strong interests because we feel it is the right thing to do. Stepping up means choosing to take some risks for what you believe in. Leaders are constantly faced with making tough decisions but the hallmark of a good leader vs. a great leader is the bravery to do the right thing.”

“Thông thường với tư cách là những nhà lãnh đạo (và tất cả chúng ta đều là những nhà lãnh đạo), chúng ta phải lựa chọn mạo hiểm sự nổi tiếng hoặc chấp nhận những lợi ích to lớn hơn bởi vì chúng ta cảm thấy đó là điều đúng đắn phải làm. Bước lên có nghĩa là lựa chọn chấp nhận một vài rủi ro cho những gì bạn tin tưởng. Các nhà lãnh đạo luôn phải đối mặt với việc đưa ra những quyết định khó khăn nhưng sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo giỏi với một nhà lãnh đạo vĩ đại chính là lòng can đảm để làm điều đúng đắn.”

Nguồn: https://leadlikejesus.com/blog/you-dont-have-to-be-a-superhero-to-do-the-right-thing/