Sự Chính Trực Và Lãnh Đạo – Integrity and Leadership

0
3384

The Bible reminds us in Proverbs 28:6, “Better is a poor man who walks in his integrity than a rich man who is crooked in his ways.” Integrity is not a silver bullet to wealth and riches. It is, however, better than growing the bottom line.

Kinh Thánh đã nhắc nhở chúng ta trong Châm Ngôn 28:6 rằng, “Thà nghèo mà ăn ở chính trực vẹn toàn còn hơn giàu mà sống quanh co.” Sự chính trực không phải là một giải pháp dễ dàng và nhanh chóng cho sự giàu sang và hạnh phúc. Nhưng dù gì điều đó vẫn tốt hơn là chỉ phát triển lợi nhuận. 

Mark Hurd was a rising star at HP, he was “the hard-charging chief of Hewlett-Packard—who through acquisitions, layoffs, and cost cutting raised the company’s fortunes.” He was named one of Fortune magazine’s 25 most powerful people in business. He met expectations on Wall Street 21 out of the 22 quarters and increased their profits for 22 quarters. A winner, right? Publicly for sure! Yet he was asked to resign from HP in 2010 because of character failure. His lack of integrity led to his downfall. HP’s General Counsel commented that Hurd’s actions “showed a profound lack of judgment.”

Mark Hurd là một ngôi sao đang lên tại HP, ông ta là “giám đốc khó tính của Hewlett-Packard – người thông qua các thương vụ mua lại, sa thải và cắt giảm chi phí đã nâng cao vận may của công ty”. Ông được vinh danh là một trong 25 người quyền lực nhất trong kinh doanh của tạp chí Fortune. Ông đã đáp ứng kỳ vọng ở Phố Wall 21 trong số 22 quý và tăng lợi nhuận của họ trong 22 quý. Một người chiến thắng, phải không? Được công nhận một cách rộng rãi chắc chắn! Tuy nhiên, ông đã bị yêu cầu từ chức tại HP vào năm 2010 vì sự thất bại về tính cách. Sự thiếu chính trực của ông đã dẫn đến sự sụp đổ của ông. Tổng cố vấn của HP nhận xét rằng hành động của Hurd “cho thấy sự thiếu suy xét sâu sắc”.

Finally, Hurd declared, “I realize there were instances in which I did not live up to the standards and principles of trust, respect and integrity that I have espoused at HP.”

Cuối cùng, Hurd tuyên bố, “Tôi nhận ra rằng có những trường hợp tôi đã không tuân theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc về sự tin tưởng, tôn trọng và chính trực mà tôi đã đồng ý tại HP.”

On the flip side, there is a Biblical story that could have gone in the same direction, except the main character, King David, took a completely different approach. You can read the story in 2 Samuel 11 and 12. The essence of this story is that David was supposed to have gone to war with this troops, but stayed behind in Jerusalem. First mistake! Then he saw and wanted a beautiful woman. Second mistake! David has her husband killed. Third mistake. When he’s confronted about all of these things by Nathan, David humbled himself before the Lord, his lack of integrity was forgiven by God and David’s fellowship was restored, yet there were consequences that David faced: ((below insights from David Guzik,Enduring Word)

Mặt khác, có một câu chuyện trong Kinh Thánh có thể cùng một ngụ ý, ngoại trừ nhân vật chính, Vua David, đã có một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Bạn có thể đọc câu chuyện trong 2 Sa-mu-ên 11 và 12. Bản chất của câu chuyện này là Đa-vít được cho là đã ra trận với đội quân này, nhưng ở lại Giê-ru-sa-lem. Đây chính là sai lầm đầu tiên! Sau đó ông ta nhìn thấy và muốn có một người phụ nữ xinh đẹp. Đây là sai lầm thứ hai! Vua Đa-vít sau đó đã giết chồng của nàng ta. Đây là sai lầm thứ ba. Khi đối mặt với Nathan về tất cả những điều này, Đa-vít đã hạ mình trước Chúa, sự thiếu liêm chính của ông ấy đã được Chúa tha thứ và mối tương giao của Đa-vít được phục hồi, tuy nhiên có những hậu quả mà vua Đa-vít phải đối mặt: ((dưới đây là những hiểu biết từ Đa-vit Guzik, Lời bền bỉ )

 • I will raise up adversity against you from your own house (2 Sa-mu-e 12:11): God warned David that because he troubled another man’s house, God would allow trouble to come from within David’s house.
 • Ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi (2 Sa-mu-en 12:11): Thiên Chúa cảnh cáo Vua Đa-vít rằng bởi vì ông ta gây ra rắc rối nơi nhà người khác, nên Thiên Chúa cũng sẽ để cho những rắc rối xảy đến với nhà của Đa-vít
 • I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor (2 Samuel 12:11): As David violated another man’s wife, so another will violate his wives.
 • Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. (2 Sa-mu-en 12:11): Vì Vua Đa-vít đã xâm phạm đến vợ của người khác, thì người khác cũng sẽ xâm phạm đến những người vợ của ông.
 • You did it secretly, but I will do this thing before all Israel (2 Samuel 12:12): In these judgments, David will reap what he has sown – publicly
 • Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và giữa thanh thiên bạch nhật.”(2 Sa-mu-en 12:12): Với sự phán xét này, Vua Đa-vít sẽ gặt hái những gì mà ông ta đã gieo nên.
 • The child who is born to you shall surely die (2 Samuel 12:14): There is a difference in judgment for sin and judgment by God forgave David’s sin, but He would not shield him from every consequence of the sin. David had to face the consequences of his sin, beginning with the death of the child born by Bathsheba.
 • Nên đứa trẻ ngài sinh được, chắc chắn sẽ phải chết. (2 Sa-mu-en 12:14): Có sự khác biệt về sự phán xét đối với tội lỗi và sự phán xét bởi Đức Chúa đã tha thứ cho tội lỗi của Đa-vít, nhưng Ngài sẽ không che chắn cho ông khỏi mọi hậu quả của tội lỗi. David đã phải đối mặt với hậu quả tội lỗi của mình, bắt đầu bằng cái chết của đứa trẻ do Bát Se-va sinh ra.

God forgives and restores!

Thiên Chúa đã tha thứ và phục hồi!

The LORD also has put away your sin: God’s forgiveness was immediate. God did not demand a time of probation. You shall not die meant that David would be spared the penalty for adultery commanded under the Law of Moses.

Thiên Chúa cũng đã tha thứ tội lỗi cho bạn: Chúa luôn tha thứ ngay lập tức. Ngài không yêu cầu phải có khoảng thời gian thử thách. Bạn sẽ không chết nghĩa là Vua Đa-vít sẽ không bị trừng phạt vì tội ngoại tình được truyền theo Luật Mô-sê.

So she bore a son (Solomon)… the LORD loved him: Here is the great forgiveness and tenderness of God. He did not hold a grudge against David and Bathsheba. The days of blessing and fruitfulness were not over for David.

Vì thế nàng ta đã hạ sinh một đứa con trai (Vua Solomon) … Thiên Chúa yêu mến Ngài ấy: Và đây là một sự tha thứ tuyệt vời và đầy dịu dàng của Chúa. Ngài không hề có ác cảm với vua Đa-vít và bà Bát Se-va. Những ngày tháng phước lành và hoa trái của Đa-vít vẫn còn.

Questions to Ponder:

Những câu hỏi để Suy Ngẫm:

 • Is integrity something I’ve been willing to compromise, based on circumstances or what I may possibly “miss out on or lose” if I don’t compromise just a little?
 • Tính chính trực có phải là điều tôi sẵn sàng thỏa hiệp, dựa trên hoàn cảnh hay điều mà tôi có thể “bỏ lỡ hoặc mất đi” nếu tôi không thỏa hiệp dù chỉ một chút?
 • Accountability – trusted relationships – are a great way to keep our personal integrity in check. Do I have trusted relationships that I’ve given permission to speak into my life?
 • Trách nhiệm giải trình – các mối quan hệ đáng tin cậy – là một cách tuyệt vời để kiểm soát tính chính trực của chúng ta. Tôi có những mối quan hệ đáng tin cậy mà tôi đã cho phép để họ suy xét cuộc sống của chính tôi không?

Người công chính ăn ở đức độ, phúc cho đàn con nối dõi tông đường!

Châm Ngôn 20-7

Nguồn: https://leadlikejesus.com/blog/integrity-and-leadership/