Mừng bổn mạng Cha (Anh) Khoa, anh Hùng và một vài anh em NLYT Cụm Dalat nhận Thánh Giuse làm bổn mạng ngày 19-03-2017 tại nhà thờ Minh Giáo

0
1968

Mến gửi ACE NLYT thân mến vào Chúa Nhật ngày 19-03-2017 lễ Thánh Giuse ACE NLYT Cụm Dalat đã có thánh lễ tại nhà thờ Minh Giáo, thánh lễ do Cha (Anh) Khoa chủ tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thánh lễ mừng bổn mạng Cha(Anh) Khoa và anh Hùng lễ Thánh Giuse. Xin chúc mừng bổn mạng hai anh và một vài anh em NLYT Cụm Dalat nhận Thánh Giuse làm bổn mạng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình chụp chung trong thánh lễ, đồng thời có sự hiện của một anh NLYT rất xa xôi đã đến tham dự thánh lễ với ACE NLYT Cụm Dalat là anh Hữu Tùng Trưởng Cụm Bình Phước, cám ơn anh hiện diện với ACE NLYT Cụm Dalat.