Different – Sự Khác Biệt

0
1485

Jesus’ leadership mandate draws a sharp line between power-based leadership and service-based leadership. It isn’t that leading like Jesus is powerless. On the contrary, leading like Jesus reflects a power greater than any power-based leader can offer. People were constantly amazed at Jesus. He radiated a spiritual authority that far-surpassed the worldly prestige and power of other leaders. Because He was here as God’s servant, the very power of God flowed through Him. His leadership model differs sharply from that of the world. What about yours?

Sứ vụ lãnh đạo của Chúa Giêsu vẽ ra một ranh giới rõ ràng giữa lãnh đạo dựa trên quyền lực và lãnh đạo dựa vào sự phục vụ. Nó không có nghĩa lãnh đạo như Chúa Giêsu là không có quyền lực. Ngược lại, lãnh đạo như Chúa Giêsu phản ánh một sức mạnh vĩ đại hơn bất kỳ một quyền lực của bất kỳ nhà lãnh đạo nào. Mọi người liên tục ngạc nhiên trước Chúa Giêsu. Ngài đã chiếu tỏa một uy quyền thiêng liêng, vượt xa uy thế của thế giới và sức mạnh của các nhà lãnh đạo khác. Bởi vì Ngài ở đây như tôi tớ của Thiên Chúa, chính sức mạnh của Thiên Chúa truyền qua Ngài. Mô hình lãnh đạo của Ngài khác biệt rõ ràng so với mô hình lãnh đạo của thế giới. Còn của bạn thì sao?

But Jesus called them together and said, “You know that the rulers in this world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them. But among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. –Matthew 20:25-26 NLT

Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. (Mat-thêu 20: 25-26)

Prayer: Jesus, may we humbly rest in and reflect God’s authority as we lead, exalting God and seeing Him do more than we imagine as we serve others in Your name, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con khiêm tốn phó thác và phản chiếu quyền năng của Thiên Chúa khi chúng con lãnh đạo, tôn vinh Thiên Chúa và thấy Ngài hoạt động nhiều hơn là chúng con tưởng khi chúng con phục vụ những người khác nhân danh Chúa, Amen