Give It All to Him – Hãy Phó Thác Mọi Sự Cho Ngài

0
2113

Scripture urges us to place every aspect of our lives in God’s hands. All that has gone before, everything we are currently experiencing, and whatever the future holds—all that our lives entail—can be safely entrusted to Him. Do you have regrets? Confess them, and leave them with Him. Do you carry anxiety and fear? He offers to carry them for you if you will simply give them over to His keeping. Do you wonder what the future will be? As His child, you can confidently rest in knowing that the Almighty God, Creator and Ruler of the universe, has you in His hands. Give it all to Him, and move forward in confidence born of knowing whose you are and who you are.

Kinh Thánh khuyến khích chúng ta phó thác tất cả mọi sự trong tay Chúa. Tất cả những sự việc đã xảy ra trong quá khứ, những việc chúng ta đang trải qua, và bất cứ điều gì sẽ diễn ra trong tương lai – tất cả những đòi hỏi trong cuộc sống – đều có thể giao phó cho Ngài một cách an toàn. Có điều gì khiến cho bạn hối hận không? Hãy thú nhận và dâng chúng lên cho Ngài. Có điều gì khiến bạn lo lắng và sợ hãi? Ngài đề nghị sẽ mang lấy chúng cho bạn nếu bạn đơn giản giao chúng trong sự chăm sóc của Ngài. Có khi nào bạn tự hỏi tương lai sẽ như thế nào không? Là con cái Thiên Chúa, bạn có thể tự tin bình an khi biết rằng Thiên Chúa toàn năng, Đấng Sáng Tạo và Đấng Cai Trị Vũ Trụ đang gìn giữ bạn trong bàn tay của Ngài. Hãy phó thác mọi sự cho Ngài, và tiến lên phía trước trong sự tự tin khi biết rằng bạn là ai và bạn thuộc về ai.

Cast all your anxiety on him because he cares for you. –1 Peter 5:7

Mọi lo âu, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em – 1 Phêrô (5,7)

Prayer: God, thank You that You can be trusted with the whole of our lives—past, present, and future. May we wholeheartedly trust You to care for us. In Jesus’ name, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cám ơn Ngài vì chúng con luôn có thể phó thác cho Ngài tất cả cuộc sống của chúng con: quá khứ, hiện tại và tương lai. Xin cho chúng con hết lòng tin tưởng rằng Ngài luôn chăm sóc chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.