Given a Trust – Được Trao Một Niềm Tin

0
715

It’s all His. Every part of life belongs to God. We are entrusted by Him with influence, position, resources, skill, even the energy to breathe. God is the owner; we are charged to invest and use what He has given us. Every aspect of our lives is to be lived to accomplish His purposes, not our own. What has He entrusted to you—a family, a job, a sphere of influence, a position of authority, an opportunity to serve others in His name? How does He want you to steward your life for His glory? Will He find you faithful?

Tất cả đều là của Ngài. Mọi phần của cuộc sống đều thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta được Ngài ủy thác với tầm ảnh hưởng, địa vị, nguồn lực, kỹ năng, thậm chí cả năng lượng để hít thở. Thiên Chúa là chủ sở hữu; chúng ta chịu trách nhiệm phải đầu tư và sử dụng những gì Ngài đã ban cho chúng ta. Mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta là được sống để hoàn thành mục đích của Ngài, chứ không phải của riêng chúng ta. Ngài đã ủy thác gì cho bạn – một gia đình, một công việc, một phạm vi ảnh hưởng, một vị thế quyền lực, một cơ hội phục vụ những người khác nhân danh Ngài? Ngài muốn bạn quản lý cuộc sống của bạn để làm vinh danh Ngài như thế nào? Bạn sẽ luôn trung thành với Ngài phải không?

Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. –1 Corinthians 4:2

Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành. – 1 Côrintô 4:2

Prayer: Lord, You have given us the privilege and responsibility to live this day for You, wherever You have placed us, whatever is on our agenda. May we be faithful to live, love, and lead like Jesus, bringing heaven to earth in our sphere of influence. We pray in Jesus’ Name, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, Ngài đã ban cho chúng con đặc ân và trách nhiệm để sống ngày hôm nay cho Ngài, ở bất cứ nơi nào Ngài muốn đặt chúng con và trong bất cứ điều gì chúng con phải làm. Xin cho chúng con luôn trung tín để sống, yêu thương, và lãnh đạo như Chúa Gieessu, đem thiên đường đến với trái đất trong phạm vi ảnh hưởng của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Chúa Giêsu. Amen.