God Rules – Những Nguyên Tắc Của Chúa

0
1859

Scripture repeatedly declares God’s sovereignty. This is His universe. He alone holds ultimate power and control over all that He has created. He is at work to weave together all the strands of history to achieve His purpose. As leaders who have been called to partner with Him, we are called to align ourselves with His goals and His method. Jesus clearly proclaimed that we are to follow His example of selflessly loving and serving others, orienting our lives and leadership according to the values of God’s kingdom rather than the values of this world.

Kinh Thánh nhiều lần công bố về thẩm quyền của Thiên Chúa. Đây là vũ trụ của Người. Một mình Người nắm giữ sức mạnh tối cao và kiểm soát tất cả những gì người đã tạo dựng. Thiên Chúa đang nối kết tất cả những sợi dây của dòng lịch sử để đạt được mục đích của Người. Như những nhà lãnh đạo được mời gọi để cộng tác với Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi định hướng bản thân chúng ta theo những mục tiêu và phương thức của Người. Chúa Giêsu đã công bố rõ rằng chúng ta phải noi theo gương mẫu yêu thương cách vị tha và phục vụ người khác của Người, định hướng cuộc sống và sự lãnh đạo của chúng ta theo những giá trị của nước Thiên Chúa hơn là những giá trị của thế gian.

But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. —Matthew 6:33-34

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Mat-thêu 6:33 – 34

Prayer: Sovereign God, let us be concerned about the things that matter most to You, embracing Your life-giving vision and values. You are our God, in whose presence we find life. In Jesus’ name, amen

Cầu Nguyện: Xin Thiên Chúa quyền năng cho chúng con được gắn liền với những điều quan trọng nhất đối với Người, xin cho chúng con bám theo viễn cảnh và những giá trị sống của Người. Người là Thiên Chúa của chúng con, trong Người chúng con tìm thấy sự sống. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen.