Indelible Stamp – Dấu Ấn Vĩnh Hằng

0
836

The early disciples were indelibly marked by their time with Jesus. Regardless of the opposition they faced, they could not deny Him. People might jeer, even persecute them for believing in Him and proclaiming Him as Messiah, but they could not forget nor ignore who He was and the impact of their time with Him. His life, teaching, death, and resurrection shaped their perspectives, priorities, goals, and values from that time forward.

Các môn đệ đầu tiên đã được ghi dấu ấn không thể phai nhòa trong khoảng thời gian cùng với Chúa Giêsu. Bất kể sự chống đối họ phải đối mặt, họ đều không thể phủ nhận Ngài. Mọi người có thể la mắng, thậm chí bách hại các môn đệ vì họ tin vào Thiên Chúa và tuyên xưng Ngài là Đấng Mê-si-a, nhưng các môn đệ càng không thể quên hoặc không thể không để ý đến việc Thiên Chúa là ai và sự ảnh hưởng của Ngài với họ trong thời kì ấy. Cuộc đời của Ngài, sự truyền dạy, cái chết và sự sống lại của Ngài đã tạo ra những quan điểm, những ưu tiên, mục tiêu và giá trị cho các môn đệ kể từ đó trở về sau.

Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, “Which is right in God’s eyes: to listen to you, or to him? You be the judges! As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard.—Acts 4:18–20.

Sau đó họ cho gọi hai môn đệ vào và cấm họ không được rao giảng hay truyền dạy nhân danh Đức Chúa Giêsu. Nhưng Thánh Phêro và Gioan đã trả lời rằng: Chính các ông mới là người phải suy xét. Điều gì mới là điều Thiên Chúa muốn: chúng ta nên vâng lời quý vị hay là vâng lời Thiên Chúa? Vì, về phần chúng tôi, chúng tôi không thể im lặng mà phải nói ra những điều mình đã nghe và thấy – Công vụ các sứ đồ 4: 18-20

Prayer: Jesus, may we be so shaped by our relationship with You that we are indelibly stamped with Your presence, power, and Spirit, and so, increasingly reflect You to a watching world. In Your name we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con được định hình bởi mối liên hệ mà chúng con đã được ghi dấu ấn vĩnh hằng với sự hiện diện, uy lực và Thần Khí của Ngài, và qua đó, chúng con ngày càng suy ngẫm về Ngài thông qua việc nhìn ngắm vạn vật. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Chúa Giê-su. Amen.