Mature Perspective Needed – Cái Nhìn Trưởng Thành Cần Thiết

0
842

In times of upheaval and crisis, we look for people who can offer wisdom and perspective. These qualities are frequently found in those who have trusted God through difficult times in their own lives. They have experienced hardship, suffering, and spent time prayerfully seeking God. As a result, they gain a mature perspective that encompasses knowing what to say, as well as when and how to share it. These men and women offer wisdom, compassion, and truth to encourage us to keep our focus on God’s will and God’s way. Who are the wise in heart truth-tellers in your life?

Trong thời gian của những biến động và khủng hoảng, chúng ta tìm kiếm những người có thể đưa ra quan điểm và sự khôn ngoan. Những phẩm chất này thường được tìm thấy ở những người tin tưởng vào Thiên Chúa qua những thời kỳ khó khăn trong cuộc sống riêng của họ. Họ đã trải qua những khó khăn,đau khổ, và dành thời gian cầu nguyện để tìm kiếm Thiên Chúa. Kết quả là họ có cái nhìn trưởng thành, chứa đựng sự khôn ngoan để biết nên nói điều gì, cũng như chia sẻ nó khi nào và như thế nào. Những người đàn ông và phụ nữ đưa ra sự khôn ngoan, lòng thương xót và sự thật để khuyến khích chúng ta luôn tập trung vào ý định và đường lối của Thiên Chúa. Ai là những người luôn nói sự thật cách khôn ngoan chân thành trong cuộc đời bạn?

Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord. The wise in heart are called discerning, and gracious words promote instruction.—Proverbs 16:20-21

Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp chuyện tốt lành, người đặt niềm tin vào Đức Chúa thật hạnh phúc dường bao. Châm Ngôn 16:20 – 21

Prayer: Lord, thank You for sending people who are wise in heart into our lives. May we give heed to their instruction and example, so that we also become wise, discerning Your presence and guidance. In Jesus’ name we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, cảm ơn Người vì đã gửi những người khôn ngoan chân thành đến trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con chú tâm vào những hướng dẫn và mẫu gương của họ, từ đó chúng con cũng trở nên khôn ngoan, nhận ra sự hiện diện và hướng dẫn của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Ki-tô. Amen