Our Help – Sự Giúp Đỡ Của Chúng Ta

0
851

As leaders, at times we can easily fall into the trap of thinking that everything depends on us. We isolate ourselves—from God and those around us—taking a “lone wolf” approach to leadership. This stands in distinct contrast to a biblical model of leadership. God honors those who acknowledge their dependence on Him, and who seek and accept wise counsel as they approach the challenges of leadership. Wisdom is shown in acknowledging our need of God’s help, and in seeking His direction and intervention, instead of edging Him out of our leadership. This is the kind of leadership that exalts God only.

Là những nhà lãnh đạo, đôi khi chúng ta có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy với suy nghĩ là mọi thứ phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta tự cô lập bản thân – xa rời Thiên Chúa và những người xung quanh chúng ta – sử dụng cách tiếp cận “sói đơn độc” để lãnh đạo. Điều này trái ngược với mô hình lãnh đạo của Kinh Thánh. Thiên Chúa tôn vinh những người thừa nhận sự lệ thuộc vào Ngài, và những người tìm kiếm và chấp nhận lời khuyên khôn ngoan khi họ gặp phải những thách thức của lãnh đạo. Sự khôn ngoan được thể hiện khi chúng ta thừa nhận nhu cầu về sự giúp đỡ của Thiên Chúa và tìm kiếm sự hướng dẫn và sự can thiệp của Ngài thay vì loại Ngài ra khỏi sự lãnh đạo của chúng ta. Đây là tinh thần lãnh đạo chỉ tôn thờ Thiên Chúa.

Our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven and earth. –Psalm 124:8

Ta được phù hộ là nhờ Danh Thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời – Thánh Vịnh 124:8

Prayer: Lord, let us joyfully and expectantly turn to You to receive the help You want to give us, so that we exalt You only and make a positive difference in the lives of others. In Jesus’ name. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con mừng vui và kêu cầu Ngài để nhận được sự giúp đỡ mà Ngài muốn ban cho chúng con, và vì thế chúng con tôn thờ một mình Ngài và tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của người khác. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Chúa Giêsu. Amen