The Hero of Your Story – Người Hùng trong Câu Chuyện của Bạn

0
1670

Moses is a Jewish national and religious hero. Called by God to lead His enslaved people out of Egypt, His story is told still today. The exodus from slavery in Egypt is celebrated as the turning point of Israel’s history. Yet Moses would say that God is the hero of his story. It is God who redeemed Moses’ humble birth, saved him from death time and again, forgave his sins and redeemed his mistakes, working through His reluctant servant. God is the hero of Moses’ life and story. Who is the hero of your story?

Mô-sê là một anh hùng dân tộc và tôn giáo của người Do Thái. Được Thiên Chúa mời gọi để dẫn dắt dân Ngài thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập, câu chuyện của ông vẫn được truyền lại cho đến ngày nay. Hành trình di cư thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập được xem như là bước ngoặt lịch sử của Israel. Tuy nhiên, Mô-sê đã nói rằng chính Thiên Chúa mới là nhân vật anh hùng trong câu chuyện của ông. Chính Thiên Chúa đã cứu chuộc sự sinh hạ khiêm tốn của Mô-sê, đã cứu ông khỏi tay thần chết, tha thứ tội lỗi và cứu chuộc lỗi lầm của Môsê, Ngài đã làm việc thông qua tôi tớ bất đắc dĩ của Ngài. Thiên Chúa chính là anh hùng trong cuộc đời và câu chuyện của Mô-sê. Vậy Ai là người hùng trong câu chuyện của bạn?

When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, “Moses! Moses!” And Moses said, “Here I am.” –Exodus 3:4

Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: “Mô-sê! Mô-sê!” Ông thưa: “Dạ tôi đây!” – Sách Xuất Hành 3:4

Prayer: Lord God, may we like Moses, stop, look, and listen to You calling our name. Use us to serve Your people as we humbly make ourselves available to You. In Jesus’ Name, we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con được như Mô-sê, dừng lại, nhìn ngắm và lắng nghe lời Ngài đang mời gọi chúng con. Xin hãy dùng chúng con để phục vụ cho Dân Ngài vì chúng con khiêm tốn dâng hiến cuộc đời chúng con cho Ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giê-su. Amen.