To Dream the Impossible Dream – Mơ Giấc Mơ Dường Như Không Thể

0
1478

Where does life find you today? Are you on the mountaintop, experiencing the fulfillment of a dream, or do you find yourself longing for what seems to be an impossibility? Or perhaps you are working toward the day when your dream will become a reality. God-given dreams do not necessarily become reality without our involvement. At times, this means remaining humble and faithful while God does work we cannot do. At other times, this entails working with all our heart and soul and strength in the power of the Spirit to bring about God’s will.

Bạn đang ở nơi nào trong cuộc sống ngày hôm nay? Bạn đang ở trên đỉnh núi, trải nghiệm sự hoàn thiện của một giấc mơ, hoặc bạn thấy mình đang khao khát những điều dường như là không thể? Hoặc có lẽ bạn đang làm việc hướng đến ngày ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Những giấc mơ do Chúa ban tặng không nhất thiết trở thành hiện thực nếu không có sự cộng tác của chúng ta. Đôi khi, điều này có nghĩa là duy trì sự khiêm nhường và trung thành trong khi Thiên Chúa có thể thực hiện những điều chúng ta không thể. Vào những lúc khác, điều này đòi hỏi chúng ta phải làm việc với tất cả con tim, tâm hồn và sức mạnh của chúng ta trong quyền năng của Thần Khí để mang lại những ý định của Thiên Chúa.

Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.—Psalm 37:4

Hãy vui mừng trong Chúa, và Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng ngươi ao ước. (Thánh Vịnh 37: 4)

Prayer: Lord our God, may our dreams be visions of what You want to be accomplished in this world, large enough to require Your involvement, and tangible enough to make a difference in the lives of many. And may we be faithful to the dream You place in our hearts. In Jesus’ name we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin cho những ước mơ của chúng con thể hiện tầm nhìn về những gì Ngài muốn được hoàn thành trong thế giới này, đủ lớn để yêu cầu sự tham gia của Ngài, và đủ rõ ràng để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người. Và xin cho chúng con có thể trung thành với giấc mơ mà Ngài đặt vào trái tim chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.