Up, Down, Out and Around – Trên, Dưới, Ngoài và Xung Quanh

0
1073

Leaders take the initiative to make situations better, to increase levels of trust, communication, collaboration, and accomplishment. It doesn’t matter if we are in the stated position of “leader.” It is more about our willingness to steward our God-given resources, relationships, and spheres of influence. What have you received from God—creativity, strength, wisdom, energy? Use it to influence the world around you. Lead up: encourage and bless your leaders. Lead down: care well for the people and responsibilities you have been given. Lead out and around: be a contributor and a collaborator. Spread the message of leading like Jesus through your life and leadership

Các Nhà Lãnh Đạo đưa ra sáng kiến để cải thiện hoàn cảnh tốt hơn, để gia tăng niềm tin, sự trao đổi, sự hợp tác và thành tựu. Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta ở trong vị trí nói trên của “người lãnh đạo.” Hơn thế nữa nó là sự sẵn lòng của chúng ta để quản lý những nguồn lực Chúa ban, những mối quan hệ và phạm vi ảnh hưởng của chúng ta. Bạn đã nhận điều gì từ Thiên Chúa– Sự sáng tạo, sức mạnh, sự khôn ngoan, năng lượng? Hãy sử dụng tất cả những điều đó để ảnh hưởng thế giới xung quanh bạn. Lãnh đạo những người trên: Khích lệ và chúc lành cho những nhà lãnh đạo của bạn. Lãnh đạo những người dưới: Chăm sóc tốt cho những người khác và nhận lấy trách nhiệm. Lãnh đạo những người bên ngoài và xung quanh: Là một người đóng góp và cộng tác. Hãy truyền tải tinh thần Lãnh Đạo Như Giêsu qua cuộc sống và sự lãnh đạo của bạn.

Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. –Galatians 6:10

Chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin – Galatians 6:10

Prayer: God, open our eyes to the opportunities to make a difference in our spheres of influence. Show us how to lead up, down, out, and around, as Jesus did, by serving in His name and for Your glory. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt của chúng con cho những cơ hội để tạo ra sự khác biệt trong phạm vi ảnh hưởng của chúng con. Xin hướng dẫn chúng con lãnh đạo phía trên, phía dưới, bên ngoài và xung quanh, như Chúa Giêsu đã làm bằng việc phục vụ nhân danh Người và cho vinh quang Người. Amen.