Blinded by Darkness or Living in the Light – Mù quáng bởi Bóng tối hoặc Sống trong Ánh Sáng

0
831

Love for brothers and sisters in Christ reveals the authenticity of our life in Christ. How can we not become more loving as we experience the transforming power of His love? Clinging to hate, refusing to forgive, and harboring resentment are not the marks of disciples. As God’s deep love washes over and through us, we learn to forgive, to work for reconciliation, to pray for and serve one another. Live in the light today. Love one another.

Yêu thương anh chị em trong Chúa Kitô cho thấy tính xác thực của đời sống chúng ta trong Chúa Kitô. Làm sao chúng ta không trở nên yêu thương hơn khi chúng ta trải nghiệm sức mạnh biến đổi của tình yêu thương của Ngài? Bám lấy sự ghen ghét, từ chối tha thứ, và chứa chấp sự oán giận không phải là dấu hiệu của môn đệ Ngài. Khi tình yêu sâu thẳm của Chúa gội rửa trên và qua chúng ta, chúng ta học cách tha thứ, làm việc để hòa giải, cầu nguyện và phục vụ cho nhau. Hãy sống trong ánh sáng ngày hôm nay. Hãy yêu thương nhau.

Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. But anyone who hates a brother or sister is in the darkness and walks around in the darkness. They do not know where they are going, because the darkness has blinded them. –1 John 2:9-11

Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. –1 Gioan 2:9-11

Prayer: Jesus, love through us today. Lead us out of the darkness and into the light. Amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban tình yêu thương thông qua chúng con ngày hôm nay. Xin dẫn chúng con ra khỏi bóng tối và vào trong ánh sáng. Amen.