Send Someone Else – Xin Gửi Một Ai Khác

0
457

Moses was clear about at least two things at the burning bush. The living God, in all His holiness, was speaking to him, and he felt wholly inadequate for the task. His past failure had him convinced that God could not use him. Jeremiah had a similar experience. For him, the call came when he was a young man, inexperienced and unprepared. Others, like Elijah and Jonah, were also reluctant leaders, but God used them to accomplish His purposes in their time and place. As we obediently, even reluctantly, yield to His call and depend on His power, God does more than we think possible.

Mô-sê hiểu rõ ít nhất hai điều tại Bụi Gai Cháy. Thiên Chúa hằng sống, trong Thần Khí của Ngài, đang nói chuyện với ông và ông cảm thấy rằng mình không thích hợp với nhiệm vụ ấy. Sự thất bại trong quá khứ đã thuyết phục ông rằng Thiên Chúa không nên dùng ông. Giê-rê-mi-a đã có một kinh nghiệm tương tự. Với ông ấy, sự mời gọi đến khi ông còn là một chàng trai trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm và chưa hề có sự chuẩn bị. Đối với những người khác, như tiên tri Ê-li-a và Giô-na, cũng từng là những nhà lãnh đạo bất đắc dĩ, nhưng chính Chúa đã sử dụng họ để hoàn thành Sứ mệnh của Ngài tại nơi và trong thời đại của họ. Khi chúng ta vâng lời, thậm chí là miễn cưỡng đáp lại lời mời gọi của Ngài và dựa vào quyền năng của Ngài, Thiên Chúa luôn làm nhiều hơn chúng ta nghĩ.

But Moses said, “Pardon your servant, Lord. Please send someone else.” – Exodus 4:13

Ông thưa: “Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, xin Chúa sai ai làm môi giới thì sai.” – Sách Xuất Hành 3:4

Prayer: Lord God, turn our eyes off ourselves and onto You. May any sense of inadequacy and awareness of past failure make us wholly dependent on You. Let us take confidence in who You are, not in who we are. Accomplish Your work through us, we pray in Jesus’ Name, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin che mắt chúng con khỏi bản thân chúng con và chỉ để chúng con thấy Ngài. Xin cho sự hiểu rõ về sự thiếu thốn và nhận thức về thất bại trong quá khứ khiến chúng con hoàn toàn dựa dẫm vào Ngài. Hãy để chúng con tự tin trong Ngài, không phải trong chính chúng con. Xin hãy hoàn thành công việc của Ngài thông qua chúng con, chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu, Amen.